ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز گرافیک کدشغل۲۵۲۱)

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺗﺠﺴﻤﯽ ۳۰۰ سوال+جواب ﻋﮑﺎﺳﯽ۴۰۰ سوال+پاسخنامه  ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ۱۵۰ سوال+جواب کارگاه گرافیک(ﺧﻂ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ)۲۰۰ سوال+پاسخنامه کارگاه گرافیک(ﭘﺎﯾﻪ و اﺻﻮل ﺻﻔﺤﻪآراﯾﯽ)۴۰ سوال + پاسخنامه ﮐﺎرﺑﺮد راﯾﺎﻧﻪ و ﭼﺎپ در ﮔﺮاﻓﯿﮏ ۴۵۶ سوال+جواب سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و ...

ادامه مطلب »