ارشیو نویسنده :bai

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۵/۰۶/۰۳(هنرآموز نقشه کشی ومعماری۹۵کدشغل ۲۵۹۱)

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري۱۶۷ سوال + پاسخنامه ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻨﯽ۳۰۰ سوال + پاسخنامه اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ۴۰ سوال + پاسخنامه ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت۲۴۰ سوال +پاسخنامه متره و برآورد ۱۸۰سوال +پاسخنامه اﺻﻮل ﻧﻘﺸﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ۲۶۶ سوال + پاسخنامه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶ دروس عمومی شامل :   ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات ...

ادامه مطلب »