نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر کدشغل۳۳۲۹)