نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دبیری ریاضی کدشغل۳۰۳۸)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت(رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ)یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت(رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ)دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت(ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ)۴۱۵ سوال + پاسخنامه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت(آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل)۱۸۲ سوال + پاسخنامه

آﻧﺎﻟﯿﺰ رﯾﺎﺿﯽ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

ﺟﺒﺮ ۱  ۲۰۰ سوال + پاسخنامه 

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي یک۳۰۰ سوال + پاسخنامه

  آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺪدي دو ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

اﺻﻮل آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

ﺧﻼﻗﯿﺖ رﯾﺎﺿﯽ۴۲۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و۹۶

دروس عمومی شامل :  

  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL )
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش ریاضی و آمار مقدماتی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان و ادبیات فارسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش معارف اسلامی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش زبان انگلیسی عمومی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
  • ,سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش هوش و توانمندیهای عمومی
  • جهت دانلود اصل سوالات عمومی آزمون های استخدامی آموزش و پرورش کلیک کنید

 

 

Related posts