نمونه سوالات استخدامی آموزش پرورش۱۳۹۶/۰۶/۰۳(دﺑﯿﺮي ﺣﺮﻓﻪوﻓﻦ(ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوري)کدشغل۳۳۳۲)