سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي 97 (عنوان شغل + کد شغل)+تخصصی

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي 97 (عنوان شغل + کد شغل)+تخصصی

15
جدول شماره 1-کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هریک از آنها
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
2702 کاردان دامپزشکی 1 آشنایی با بیماريهاي دام و طیور، 2 اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، 3 بهداشت
عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، 4 واکسیناسیون دام و طیور
139 کارشناس حقوقی 1 حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، 2 حقوق جزا (جزاي عمومی، جزاي
اختصاصی و آیین دادرسی کیفري)، 3 حقوق عمومی (اداري و اساسی)
242 کارشناس معماري
-1 مبانی نظري معماري، 2- بیان معماري و معماري منظر، 3- قوانین شهرسازي و معماري و
مصوبات شورايعالی شهرسازي و معماري، 4- تحلیل و طراحی فضاهاي معماري و شهري، 5- مبانی
زیستمحیطی در شهرسازي و معماري
1258 کارشناس اوقاف -1 حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)، 2- آیین دادرسی مدنی، 3- حقوق جزاي اختصاصی
(جرایم علیه اموال)، 4- حقوق ثبت، 5- حقوق اداري، 6- متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)
2703
کارشناس بهداشت دام و
فراوردههاي دامی
1 بهداشت و بیماريهاي دام (بهداشت و بیماريهاي انواع دام بهداشت اماکن دامی
بهداشت خوراك)، 2 بهداشت فراوردههاي دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات بهداشت
فراوردهها (ارگانولپتیک شیمیایی میکروبی) سیستمهاي مدیریت بهداشتی)
3029 حسابدار 1 حسابداري مالی، 2 حسابداري دولتی، 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه، 4 قانون محاسبات
عمومی و قانون مناقصات، 5- مدیریت مالی
3104
کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و
بهداشتی
1 میکروبیولوژي اختصاصی دامپزشکی (باکتري، ویروس، انگل و قارچشناسی)، 2 روشهاي
آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههاي دامی، خوراك دام، دارو و فراوردههاي بیولوژیکی دامپزشکی)،
3 آزمونهاي سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژي و پاتولوژي دامپزشکی، 4 نمونهبرداري، آمادهسازي
نمونهها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههاي دامپزشکی
3111 کارشناس امور اداري 1 مبانی سازمان و مدیریت، 2 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، 3 مدیریت تحول، 4 حقوق
اداري و قانون مدیریت خدمات کشوري
3124
کارشناس امور آموزشی (نظارت
بر ذبح شرعی)
1 فقه (کتابهاي شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکلام، شیخ
محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، 2 قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، 3 آیاتالاحکام مربوط به صید و ذبح
3130 کارشناس امور سختافزار رایانه 1 معماري کامپیوتر، 2 شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، 3 مدارهاي منطقی و الکترونیکی
3138
کارشناس بررسی اسناد و
مدارك
1 مبانی سازمان و مدیریت، 2 مدیریت اسناد و گزارشنویسی، 3 ارتباطات سازمانی، 4 روش
تحقیق
3145 کارشناس برنامه و بودجه 1 اقتصاد کلان و مالیه عمومی، 2 اصول حسابداري، 3 تئوريهاي مدیریت، 4 بودجهریزي
و حسابداري دولتی
3150 کارشناس تحلیلگر سیستم 2 مهندسی نرمافزار، 3 شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ،C++ 1 برنامهنویسی پیشرفته
4 پایگاه دادهها
3170 کارشناس روابطعمومی 1 اصول روابطعمومی، 2 مبانی ارتباطات اجتماعی، 3 مبانی سازمان و مدیریت، 4 آیین
نگارش در روزنامهنگاري و روابطعمومی
3213 مسئول خدمات مالی 1- حسابداري دولتی، 2- حسابداري مالی، 3- بودجه، 4- مدیریت مالی
3287
کارشناس اطلاعات جغرافیا و
سنجش از دور
3 تفسیر عکسهاي هوایی، ،(GIS) 1 سنجش از دور، 2 سیستم اطلاعات جغرافیایی
4 نقشهبرداري، 5 نقشهخوانی
16
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
3374 کارشناس امور حمل و نقل 1 برنامهریزي حملونقل، 2 مهندسی ترافیک، 3 تحقیق در عملیات، 4 اقتصاد حملونقل،
(ITS) -5 سیستمهاي حملونقل همگانی (عمومی) و هوشمند
3375
کارشناس راه، ساختمان و
شهرسازي
2- تکنولوژي بتن، 3 مکانیک ،( 19 و 21 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ، 1 مقررات ملّی ساختمان (مباحث 3
جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازهها)، 4 مکانیک خاك و پی، 5 نقشهبرداري و شهرسازي، 6
راهسازي و روسازي راه، 7- اصول و مبانی گودبرداري
3376
کارشناس مطالعات اقتصادي راه،
مسکن و شهرسازي
-1 مسائل اقتصاد ایران، 2- اقتصاد خرد و کلان، 3- آمار و اقتصادسنجی، 4- اقتصاد حمل و
نقل، 5- زبان تخصصی
3380 کارشناس امور صید و صیادي 1 1 قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، 2 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 3 بومشناسی
دریا، 4 شناخت ابزار و ادوات صید، 5 روشهاي صید آبزیان،
3384
شغلی کارشناس امور صید و
صیادي 2
1 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 2 شناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادي، 3 بومشناسی دریا، 4 اقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی، 5 طراحی ادوات صیادي، 6 اصول
مدیریت صید پایدار
3413 کارشناس امور مسابقات قرآنی 1- علوم قرآنی، 2- علوم حدیث، 3- تجوید، 4- تفسیر، 5- ادبیات و مفاهیم قرآنی، 6- برنامهریزي فرهنگی
3414
کارشناس امور دینی بقاع
متبرکه
-1 فقه وقف، 2- حقوق وقف، 3- برنامهریزي فرهنگی، 4- مدیریت فعالیتهاي فرهنگی، 5- اماکن
مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران
3415 کارشناس اقتصادي موقوفات
-1 اقتصاد خرد، 2- اقتصاد کلان، 3- مالیه عمومی و بودجه، 4- اقتصاد اسلامی، 5- برنامهریزي
و توسعه اقتصادي
229
کارشناس آزمایشگاه محیط
زیست
1 شیمی محیط زیست (آب، خاك، هوا)، 2 آلودگیهاي محیط زیست و اثرات آلایندهها، 3 علوم
میکروبیولوژي در محیط زیست، 4 آزمونهاي موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط،
2705
کارشناس پیشگیري و مبارزه با
بیماريهاي دامی
1 مدیریت بهداشت و بیماريهاي دام، طیور،آبزیان و …، 2 اپیدمیولوژي دامپزشکی، 3 ایمنیشناسی
کاربردي دامپزشکی، 4 بیماريهاي مشترك بین انسان و حیوان
3001 بازرس
1 نظریههاي سازمان و مدیریت، 2 مدیریت مالی پیشرفته، 3 نظارت و بازرسی معاملات
دولتی، 4 حقوق اداري، 5 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
3032 حسابرس
1 تئوري حسابداري، 2 حسابداري مالی، 3 حسابرسی پیشرفته، 4- حسابداري مدیریت، 5- مدیریت
مالی پیشرفته، 6- کلیات مبارزه با پولشویی
3141 کارشناس برنامهریزي 1
1 اقتصاد خرد پیشرفته، 2 اقتصاد کلان پیشرفته، 3 آمار و اقتصادسنجی، 4 برنامهریزي و
توسعه اقتصادي، 5 زبان تخصصی
3142 کارشناس برنامهریزي 2
1 نظریههاي سازمان و مدیریت، 2 مدیریت مالی، 3 تحقیق در عملیات پیشرفته، 4 مدیریت
استراتژیک پیشرفته، 5- خطمشیگذاري و تصمیمگیري
3148 کارشناس برنامهریزي
1 تکنیکهاي خاص تحقیق، 2 روش تحقیق در علوماجتماعی، 3 آمار کاربردي، 4 نظریههاي
جامعهشناسی، 5 جامعهشناسی شهري، 6- جامعهشناسی روستایی
3151 کارشناس تحلیلگر سیستم 1
-2 مهندسی نرمافزار، 3- شبکههاي کامپیوتري و امنیت ،(C++) -1 برنامهنویسی پیشرفته
شبکه، 4- پایگاه دادهها، 5- کلیات مبارزه با پولشویی
3152 کارشناس تحلیلگر سیستم 2
-1 تحلیل سیستم، 2- تحقیق در عملیات پیشرفته، 3- آمار مهندسی، 4- برنامهریزي و مدیریت
پروژه، 5- کلیات مبارزه با پولشویی
3169 کارشناس روابط بینالملل
1 اصول روابط بینالملل، 2 حقوق بینالملل عمومی، 3 سازمانهاي بینالمللی، 4 مطالعات
منطقهاي و مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم، 5 زبان تخصصی
17
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
3175 کارشناس شبکه
1 شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، 2 سیستمعامل، 3 مدارهاي منطقی و الکترونیکی،
4 معماري کامپیوتر
3279 برنامهنویس سیستم
SQL) 3 پایگاه دادهها ،(ASP.NET) 2 طراحی صفحات وب ،(C++) 1 برنامهنویسی پیشرفته
4 سیستمعامل، 5- طراحی الگوریتم و ساختمان دادهها ،(Oracle و
3377 کارشناس برنامهریزي 3
1 اصول مدیریت و تئوري سازمان، 2 تحقیق در عملیات، 3 برنامهریزي استراتژیک، 4 تجزیه و
تحلیل سیستمها، 5- اقتصاد مهندسی پیشرفته
3379
کارشناس صنایع و فراوري
محصولات آبزیان
1 اقتصاد و بازاریابی شیلات، 2 فراوري محصولات شیلاتی، 3 نگهداري محصولات شیلاتی،
4 کنترل کیفیت فراوردههاي شیلاتی، 5- مدیریت فراوري محصولات شیلاتی
3382 کارشناس سازههاي دریایی
1 هیدرولیک دریا، 2 طراحی سازههاي دریایی، 3 اجراي سازههاي دریایی، 4 ژئوتکنیک
دریایی، 5 جانمایی سازههاي دریایی
3383
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش
آبزیان
1 اقتصاد، قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، 2 تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، 3 تغذیه
آبزیان پرورشی، 4 ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، 5 بهداشت و بیماريهاي آبزیان، 6 مدیریت
آبزيپروري
3387
کارشناس بررسی آلودگی آب و
خاك
1 مهندسی محیط زیست، 2 هیدرولوژي مهندسی، 3 آلودگی خاك، 4 آبهاي زیرزمینی،
5 مهندسی منابع آب،
3388
کارشناس بررسی آلودگی هوا و
جو
1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی هوا و سنجش آلایندههاي هوا، 3 تحلیل سیستمهاي
انرژي، 4 کنترل انتشار آلایندهها از منابع ساکن و متحرك، 5 فیزیک جو
3389
کارشناس بیماريهاي حیات
وحش
1 زیستشناسی حیاتوحش، 2 بهداشت و پرورش دام، 3 ویروسشناسی و بیماريها، 4 اصول
معاینه دام، 5 بیماريهاي درونی دامهاي بزرگ و کوچک، 6 بیماريهاي طیور
3390 کارشناس پایش محیط زیست
1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی خاك، 3 آلودگی هوا، 4 مدیریت مواد زاید جامد، 5 مهندسی
منابع آب
3391 کارشناس حیات وحش
1 بومشناسی حیاتوحش، 2 شناخت محیط زیست، 3 فیزیولوژي جانوري، 4 بیوشیمی،
5 زیستشناسی سلولی و مولکولی
3392 کارشناس زیستگاههاي آبی
1 فیزیولوژي جانوران آبزي، 2 زیستشناسی دریا، 3 بومشناسی دریا، 4 شناخت محیط
زیست، 5 هیدرولوژي
3393 کارشناس زیستگاههاي خشکی
1 انسان و محیط زیست، 2 بیوشیمی، 3 طرح آزمایشات، 4 اکولوژي پیشرفته، 5 جغرافیاي
گیاهی و فلور ایران
3394 کارشناس موزه تاریخ طبیعی
1 فیزیولوژي گیاهی، 2 فیزیولوژي جانوري، 3 سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، 4 زمین-
شناسی ایران، 5 شناخت محیط زیست
3397
کارشناس آموزش و ترویج
حفاظت محیط زیست
1 نظریههاي جامعهشناسی، 2 بررسی مسائل اجتماعی، 3 ترویج و آموزش منابع طبیعی، 4 حفاظت
خاك، 5 جامعهشناسی روستایی
3398
کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک
سرزمین
3 ارزیابی محیط زیست، ،(RS) 2 سنجش از دور ،(GIS) 1 سیستم اطلاعات جغرافیایی
4 آمایش سرزمین، 5 مدیریت محیط زیست
3- روشهاي آماري، 4- رگرسیون، 5- استنباط آماري ، 2- نمونهگیري 2 ، 3407 کارشناس برنامهریزي آمار 1- نمونهگیري 1
3408 کارشناس برنامهریزي بازرگانی
1 اقتصاد بینالملل (تجارت و مالیه بینالملل)، 2 تحقیقات بازاریابی، 3 حقوق بازرگانی
بینالمللی، 4 اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهاي تجاري، 5- مدیریت استراتژیک، 6- اقتصاد
و بازاریابی شیلات
18
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
3409 کارشناس فنی آبزیان
1 هیدرولیک، 2 هیدرولوژي، 3 طراحی سازههاي آبی، 4 اجراي سازههاي آبی، 5- کنترل و
تعمیر سازههاي آبی
3412
کارشناس برنامهریزي مبارزه با
پولشویی
1 مبانی و اصول برنامهریزي و مدیریت، 2 اقتصاد خرد و کلان، 3 آمار، احتمال و
اقتصادسنجی، 4 برنامهریزي و توسعه اقتصادي، 5- کلیات مبارزه با پولشویی
2575
هنرآموز (استادکار
الکتروتکنیک)
3 کارگاه مدار فرمان و ،(DC و AC) 1 مدارهاي الکتریکی، 2 ماشینهاي الکتریکی
سیمپیچی، 4 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 5 رسم فنی، 6 اندازهگیري الکتریکی
2576 هنرآموز (استادکار کامپیوتر)
1 برنامهسازي کامپیوتر، 2 بستههاي نرمافزاري و کارگاه، 3 شبکههاي کامپیوتري، 4 بانک
5 سختافزار و کارگاه، 6 سیستمعامل ،Access اطلاعاتی
2577
هنرآموز (استادکار مکانیک
خودرو)
1 تکنولوژي مولد قدرت، 2 تکنولوژي انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، 3 تکنولوژي برق
خودرو، 4 تکنولوژي شاسی و بدنه، 5 تکنولوژي سوخترسانی، 6 تکنولوژي موتورهاي دیزل
2578 هنرآموز (استادکار تأسیسات)
1 تأسیسات بهداشتی و کارگاه، 2 تأسیسات حرارتی و کارگاه، 3 تأسیسات برودتی و کارگاه،
4 رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات، 5 برق تأسیسات
2581 هنرآموز (استادکار صنایع چوب)
1 تکنولوژي کارگاه صنایع چوب، 2 مواد اولیه صنایع چوب، 3 ابزار و ماشینآلات صنایع
چوب، 4 رسم فنی
2582
هنرآموز (استادکار طراحی و
دوخت)
1 تکنولوژي الگو، 2 تکنولوژي دوخت، 3 طراحی اندام و رنگشناسی، 4 شناخت الیاف و بافت پارچه
3322
هنرآموز (استادکار ساخت
وتولید)
1 تعمیر و نگهداري ماشین تراش و فرز، 2 تراشکاري و کارگاه، 3 فرزکاري و کارگاه، 4 سنگزنی
و کارگاه، 5 رسم فنی
3324 هنرآموز (استادکار الکترونیک)
1 مدارهاي الکتریکی و آزمایشگاه، 2 مدارهاي الکترونیکی و آزمایشگاه، 3 رسم فنی، 4 الکترونیک
صنعتی، 5 ابزار دقیق و کنترل،
3326 هنرآموز (استادکار ساختمان)
1 رسم فنی و نقشهکشی عمومی ساختمان، 2 تکنولوژي قالببندي و آرماتور، 3 نقشهبرداري
ساختمان، 4 تکنولوژي ساختمانهاي فلزي و بتنی، 5 نقشهکشی به کمک کامپیوتر با نرمافزار اتوکد
3328 هنرآموز (استادکار صنایع فلزي)
1 نیمساختههاي فلزي و کارگاه، 2 جوشکاري برق و کارگاه، 3 جوشکاري گاز و کارگاه،
4 رسم فنی، 5 علم مواد
3378 هنرآموز (استادکار چاپ) 1- چاپ و روشهاي تولید، 2- موادشناسی، 3- آمادهسازي چاپ، 4- عملیات پس از چاپ
2524 هنرآموز حسابداري
3 حسابداري شرکتها، 4 حسابداري ، 1 مفاهیم و روشهاي آماري، 2 اصول حسابداري 1 و 2
صنعتی، 5 کاربرد کامپیوتر در حسابداري
2584 هنرآموز تأسیسات
1 تأسیسات بهداشتی ساختمان، 2 تأسیسات حرارتی و کارگاه، 3 تأسیسات برودتی و کارگاه،
4 برق تأسیسات، 5 رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات،
2593 هنرآموز صنایع غذایی
-1 اصول صنایع غذایی، 2- فرآوردههاي دامی، 3- فرآوردههاي گیاهی، 4- ماشینهاي صنایع
غذایی، 5- میکروبیولوژي مواد غذایی و عملیات،
2594 هنرآموز صنایع دستی
-1 هنرهاي سنتی و صنایع دستی ایران، 2- تاریخ هنر ایران و جهان، 3- مبانی هنرهاي
تجسمی، 4- طراحی سنتی، 5- هندسه نقوش، 6- شناخت مواد و مصالح
2596 هنرآموز متالورژي
-1 فیزیک حرارت، 2- متالورژي فیزیکی، 3- عملیات حرارتی و متالوگرافی، 4- ریختهگري
آلیاژهاي آهنی و غیرآهنی، 5- اصول ریختهگري
2597 هنرآموز الکترونیک
4- مبانی و آزمایشگاه ، 3- الکترونیک 1 و 2 ، -1 ریاضی مهندسی، 2- مدارهاي الکتریکی 1 و 2
مخابرات و رادیو، 5- مدارهاي منطقی
19
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
2598 هنرآموز علوم دامی
-1 پرورش دام و طیور، 2- تغذیه دام، 3- ژنتیک و اصلاح نژاد دام، 4- میکروبیولوژي و
آزمایشگاه، 5- تشریح و فیزیولوژي
2601 دبیري هنر 1- مبانی هنرهاي تجسمی، 2- طراحی، 3- خلاقیت تصویري، 4- درك عمومی هنر
2602 دبیري تاریخ
-1 تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی رنسانس قرون جدید))، 2- تاریخ ایران پیش از اسلام
(ایران باستان)، 3- تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین ایران میانه تا پایان
صفوي)، 4- تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)
2609 مراقب سلامت
-1 کلیات خدمات بهداشتی، 2- آموزش بهداشت و ارتباطات، 3- تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
-4 بهداشت مدارس، 5- آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازي کشوري کمکهاي اولیه
2611 دبیر علوماجتماعی
-1 مبانی جامعهشناسی، 2- روش تحقیق، 3- نظریههاي جامعهشناسی، 4- مفاهیم و حوزههاي
جامعهشناسی
2613 مربی امور تربیتی مدارس
-1 تعلیموتربیت اسلامی، 2- فلسفه و مبانی تعلیموتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، 3- سبک زندگی اسلامی ایرانی، 4- آشنایی با علوم قرآنی، 5- مباحث فرهنگی روز،
-6 رفتار و روابط انسانی در مدرسه، 7- مبانی روانشناسی عمومی و رشد
2614 هنرآموز ماشینهاي کشاورزي
-1 آب، خاك و گیاه، 2- ماشینهاي کشاورزي (تهیه زمین، داشت و برداشت)، 3- سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاك و طراحی پی، 4- سیستمهاي آبیاري، 5- محاسبات فنی،
3036 دبیر ادبیات فارسی
1 نظم و نثر فارسی، 2 کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات فنون ادبی عروض و قافیه
سبکشناسی)، 3 زبان فارسی (املا نگارش و ویرایش دستور زبان)
3037 دبیر تربیتبدنی
-1 روش تدریس در تربیتبدنی، 2- رشد و تکامل و یادگیري حرکتی، 3- مبانی فیزیولوژي
ورزشی، 4- سنجش و اندازهگیري در تربیتبدنی، 5- مدیریت برگزاري مسابقات ورزشی
3038 دبیر ریاضی
-1 مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی معادلات دیفرانسیل آمار و احتمال)، 2- مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددي، 3- اصول آموزش ریاضی، 4- خلاقیت ریاضی
3039 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 1- زبانشناسی، 2- اصول و تئوريهاي تدریس، 3- آزمونسازي، 4- روش تحقیق
3040 دبیر زیستشناسی 1 زیست سلولی و مولکولی، 2 بیوشیمی، 3 ژنتیک، 4 فیزیولوژي جانوري و گیاهی، 5 میکروبیولوژي
3041 دبیر شیمی
2 و 3 و طیفسنجی، ، 3 شیمی آلی 1 ، 2 شیمی معدنی 1 و 2 ، 1 شیمی فیزیک 1 و 2
2 و دستگاهی ، 4 شیمی تجزیه 1
3042 دبیر عربی
1 قواعد صرف و نحو (کاربردي)، 2 ترجمه، تعریب، درك مطلب، 3 علوم بلاغی (معانی، بیان،
بدیع، عروض)، 4 تاریخ ادبیات و نقد ادبی
3043 دبیر علومتجربی
2 و 3 و طیفسنجی، 2 شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی، 3 مجموعه فیزیک ، 1 شیمی آلی 1
(شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)، 4 زیست
سلولی و مولکولی، فیزیولوژي جانوري و گیاهی
3044 دبیر فیزیک
مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک الکتریسیته مغناطیس فشار هیدرواستاتیک
حرکت نوسانی و امواج نور حرارت و ترمودینامیک فیزیک جدید)
3246 هنرآموز ساختمان
1 استاتیک و مقاومت مصالح، 2 طراحی و اجراي ساختمانهاي فلزي و بتنی، 3 اصول نقشهکشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، 4 تکنولوژي کارگاه قالببندي و آرماتور، 5 نقشهبرداري ساختمان
3248 هنرآموز زراعی و باغی
1 حفظ و اصلاح نباتات، 2 تولید محصولات زراعی و باغی، 3 ماشینهاي زراعی و باغی، 4 گیاهشناسی،
5 آب و خاك
20
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
3249 هنرآموز صنایع چوب
1 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، 2 خشک کردن و نگهداري چوب، 3 محاسبات فنی
صنایع چوب، 4 تکنولوژي کارگاه و ماشینآلات چوب، 5 نقشهکشی تخصصی صنایع چوب
3250 هنرآموز طراحی و دوخت
1 الگو و دوخت، 2 مبانی هنرهاي تجسمی، 3 طراحی اندام و رنگشناسی، 4 علوم الیاف،
5 تاریخ هنر ایران و جهان، 6 تاریخ لباس،
3251 هنرآموز کامپیوتر
1 ذخیره و بازیابی اطلاعات، 2 برنامهنویسی پیشرفته، 3 شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه،
4 ساختمان دادهها، 5 طراحی الگوریتم، 6 پایگاه داده
3253 هنرآموز مکانیک خودرو
1 محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، 2 تکنولوژي سوخترسانی (بنزینی،
دیزلی)، 3 تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت، 4 تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو
3254 هنرآموز ناوبري
1 آتشنشانی و کمکهاي اولیه پزشکی و بقا در دریا، 2 ملوانی و تخلیه و بارگیري، 3 روش
مخابرات بینالمللی دریایی، 4 ناوبري تخمینی ساحلی و کار با نقشه
3318 هنرآموز نقاشی
1 شناخت مواد و مصالح تکنیکهاي نقاشی، 2 مبانی هنرهاي تجسمی، 3 تاریخ هنر ایران و
جهان، 4 پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، 5 مکاتب هنري ایران و جهان
3319
هنرآموز مکانیک موتورهاي
دریایی
1 اصول مکانیکی دریایی (موتورهاي دیزلی دریایی دیگهاي بخار توربینهاي بخار و گازي)،
2 مبانی هیدرولیک صنعتی، 3 ترمودینامیک، 4 اجزاي ماشین، 5 مقررات ایمنی و زیستمحیطی
دریایی،
3320 دبیر روانشناسی
1 روانشناسی عمومی، 2 روانشناسی رشد و شخصیت، 3 آسیبشناسی روانی، 4 روانشناسی
اجتماعی، 5 آمار و روش تحقیق،
3330 هنرآموز معدن
1 تهویه، 2 استخراج معادن روباز، 3 استخراج معادن زیرزمینی، 4 کانیشناسی، 5 سنگشناسی،
6 چالزنی و انفجار، 7 باربري در معادن
3332 دبیري حرفهوفن ( کار و فنّاوري)
الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
1 محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، 2 تکنولوژي سوخترسانی (بنزینی،
دیزلی)، 3 تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت، 4 تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
2- ترمودینامیک، 3- خواص فیزیکی مواد، 4- خواص مکانیکی مواد، ، -1 ریاضی عمومی 1 و 2
-5 خوردگی و اکسیداسیون مواد
3358
هنرآموز صنایع فلزي و
جوشکاري
-1 جوشکاري با برق و گاز و کارگاه، 2- تکنولوژي نیمساختههاي فلزي و کارگاه، 3- استاتیک
و مقاومت مصالح، 4- علم مواد، 5- رسم فنی
3360 هنرآموز کودکیاري
-1 روانشناسی عمومی، 2- روانشناسی رشد کودك، 3- روانشناسی تربیتی، 4- اصول، مفاهیم
و برنامهریزي آموزش و پرورش پیش از دبستان، 5- بهداشت فردي و عمومی 6- ایمنی و کمک
هاي اولیه
3362 هنرآموز سرامیک
-1 شناخت و خواص مواد سرامیکی، 2- روشهاي تولید سرامیک، 3- دیرگدازها، 4- اصول
خشک کردن و پخت سرامیکها، 5- محاسبات فنی
3363 هنرآموز چاپ
-1 روشهاي گوناگون چاپ (کارگاههاي چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
-2 تاریخ فنّاوري چاپ، 3- شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژي بستهبندي،
تکنولوژي صحافی)، 4- شناخت مواد و مصالح چاپ
3364 هنرآموز نساجی
-1 تکنولوژي نساجی (ریسندگی بافندگی)، 2- علوم الیاف (علوم الیاف فیزیک الیاف)، 3- رنگرزي
و تکمیل (رنگرزي چاپ تکمیل)
21
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
3365
هنرآموز ساخت و تولید
(ماشینابزار)
-1 تکنولوژي ماشینهاي ابزار و کارگاه، 2- رسم فنی، 3- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح،
-5 علم مواد، 6- سیستمهاي اندازهگیري ،(CNC) اجزاي ماشین)، 4- ماشینهاي کنترل عددي
3366 دبیري اقتصاد
– -1 اقتصاد خرد، 2- اقتصاد کلان، 3- اقتصاد ایران، 4- اقتصاد اسلامی، 5- اقتصاد بینالملل، 6
توسعه و برنامهریزي اقتصادي
3367 دبیري جغرافیا (جغرافیا)
-1 جغرافیاي شهري، 2- جغرافیاي روستایی، 3- آب و هواشناسی، 4- ژئومورفولوژي، 5- جغرافیاي
GIS سیاسی، 6- سنجش از دور و
3368 دبیري جغرافیا (زمینشناسی)
-1 پترولوژي، 2- رسوبشناسی و سنگ رسوبی، 3- دیرینهشناسی و فسیل، 4- زمینساخت،
-5 زمینشناسی ایران، 6- اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، 7- اطلاعات عمومی درباره نجوم
3369 آموزگار ابتدایی (ابتدایی)
-1 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 2- روانشناسی پرورشی، 3- روانشناسی رشد، 4- روشها
و فنون تدریس، 5- اندازهگیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی
3371
دبیري معارف اسلامی (معارف
اسلامی)
1 اندیشه اسلامی، 2- آیین زندگی، 3 شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، 4 علوم و
تفسیر قرآن، 5 احکام و تفسیر
3373 دبیر معارف اسلامی (فلسفه)
1 اصول و فلسفه آموزش و پرورش، 2- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، 3 منطق، 4 فلسفه و
کلام اسلامی، 5 تاریخ فلسفه
3399 آموزگار ابتدایی (استثنایی)
-1 آموزش و پرورش استثنایی، 2- آموزش و پرورش افراد نابینا، 3- آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، 4- اختلالات گویایی، 5- اختلالات رشدي، 6- ژنتیک (نارساییهاي استثنایی)
3400 مشاور واحد آموزشی
-1 اصول و فنون مشاوره، 2- مشاوره مدرسه، 3- مشاوره خانواده، 4- راهنمایی و مشاوره شغلی،
-5 روانشناسی تربیتی، 6- روانشناسی یادگیري
3401
هنرآموز الکتروتکنیک
(الکتروتکنیک)
4 تکنولوژي ،(AC ،DC) 1 ریاضی مهندسی، 2 تحلیل مدارهاي الکتریکی، 3 ماشینهاي الکتریکی
PLC و کارگاه مدار فرمان و سیمپیچی، 5 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 6
3402
هنرآموز الکتروتکنیک
(مکاترونیک)
-1 مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک مدار منطقی میکروکنترلر مدارهاي الکتریکی
و اتوماسیون حسگرها و مبدلها)، 2- مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک PLC
روباتیک سختافزار MATLAB c++ اجزاء ماشین)، 3- مجموعه دروس کامپیوتر (زبان
و معماري کامپیوتر)
3403 هنرآموز گرافیک (گرافیک)
1 مبانی هنرهاي تجسمی، 2 عکاسی، 3 طراحی و تصویرسازي، 4 کارگاه گرافیک (خط در
گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی)، 5 کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک
3404 هنرآموز گرافیک (انیمیشن) 1- حرکتسازي، 2- فیلمنامه انیمیشن، 3- کامپیوتر انیمیشن، 4- کارگردانی انیمیشن، 5- طراحی
3405
هنرآموز نقشهکشی عمومی
(معماري)
-1 مبانی طراحی معماري، 2- نقشهکشی و ترسیم فنی، 3- ایستایی، 4- عناصر و جزئیات، 5- متره
و برآورد، 6- اصول نقشهکشی به کمک کامپیوتر
3406
هنرآموز ساخت و تولید (ساخت
و تولید)
3- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت ،( -1 تکنولوژي ماشینهاي ابزار و کارگاه، 2- نقشهکشی ( 1 و 2
-5 علم مواد، 6- اندازهگیري دقیق ،(CNC) مصالح، اجزاي ماشین)، 4- ماشینهاي کنترل عددي

 

درباره bai

x

همچنین ببینید

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش ( 97) کلیک کنید

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي 97 (عنوان شغل :هنرآموز ساخت و تولید ...