نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ (عنوان شغل + کد شغل)+تخصصی

سوالات پنجمين آزمون استخدامی مشترک فراگير دستگاههاي اجرايي ۹۷ (عنوان شغل + کد شغل)+تخصصی

 

۱۵
جدول شماره ۱-کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هریک از آنها
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۲۷۰۲ کاردان دامپزشکی ۱ آشنایی با بیماريهاي دام و طیور، ۲ اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، ۳ بهداشت
عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، ۴ واکسیناسیون دام و طیور
۱۳۹ کارشناس حقوقی ۱ حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، ۲ حقوق جزا (جزاي عمومی، جزاي
اختصاصی و آیین دادرسی کیفري)، ۳ حقوق عمومی (اداري و اساسی)
۲۴۲ کارشناس معماري
-۱ مبانی نظري معماري، ۲- بیان معماري و معماري منظر، ۳- قوانین شهرسازي و معماري و
مصوبات شورايعالی شهرسازي و معماري، ۴- تحلیل و طراحی فضاهاي معماري و شهري، ۵- مبانی
زیستمحیطی در شهرسازي و معماري
۱۲۵۸ کارشناس اوقاف -۱ حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)، ۲- آیین دادرسی مدنی، ۳- حقوق جزاي اختصاصی
(جرایم علیه اموال)، ۴- حقوق ثبت، ۵- حقوق اداري، ۶- متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن)
۲۷۰۳
کارشناس بهداشت دام و
فراوردههاي دامی
۱ بهداشت و بیماريهاي دام (بهداشت و بیماريهاي انواع دام بهداشت اماکن دامی
بهداشت خوراك)، ۲ بهداشت فراوردههاي دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات بهداشت
فراوردهها (ارگانولپتیک شیمیایی میکروبی) سیستمهاي مدیریت بهداشتی)
۳۰۲۹ حسابدار ۱ حسابداري مالی، ۲ حسابداري دولتی، ۳ اصول تنظیم و کنترل بودجه، ۴ قانون محاسبات
عمومی و قانون مناقصات، ۵- مدیریت مالی
۳۱۰۴
کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و
بهداشتی
۱ میکروبیولوژي اختصاصی دامپزشکی (باکتري، ویروس، انگل و قارچشناسی)، ۲ روشهاي
آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههاي دامی، خوراك دام، دارو و فراوردههاي بیولوژیکی دامپزشکی)،
۳ آزمونهاي سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژي و پاتولوژي دامپزشکی، ۴ نمونهبرداري، آمادهسازي
نمونهها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههاي دامپزشکی
۳۱۱۱ کارشناس امور اداري ۱ مبانی سازمان و مدیریت، ۲ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، ۳ مدیریت تحول، ۴ حقوق
اداري و قانون مدیریت خدمات کشوري
۳۱۲۴
کارشناس امور آموزشی (نظارت
بر ذبح شرعی)
۱ فقه (کتابهاي شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی(ره)، جواهرالکلام، شیخ
محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، ۲ قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به
نظارت شرعی بر ذبح و صید، ۳ آیاتالاحکام مربوط به صید و ذبح
۳۱۳۰ کارشناس امور سختافزار رایانه ۱ معماري کامپیوتر، ۲ شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ۳ مدارهاي منطقی و الکترونیکی
۳۱۳۸
کارشناس بررسی اسناد و
مدارك
۱ مبانی سازمان و مدیریت، ۲ مدیریت اسناد و گزارشنویسی، ۳ ارتباطات سازمانی، ۴ روش
تحقیق
۳۱۴۵ کارشناس برنامه و بودجه ۱ اقتصاد کلان و مالیه عمومی، ۲ اصول حسابداري، ۳ تئوريهاي مدیریت، ۴ بودجهریزي
و حسابداري دولتی
۳۱۵۰ کارشناس تحلیلگر سیستم ۲ مهندسی نرمافزار، ۳ شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ،C++ 1 برنامهنویسی پیشرفته
۴ پایگاه دادهها
۳۱۷۰ کارشناس روابطعمومی ۱ اصول روابطعمومی، ۲ مبانی ارتباطات اجتماعی، ۳ مبانی سازمان و مدیریت، ۴ آیین
نگارش در روزنامهنگاري و روابطعمومی
۳۲۱۳ مسئول خدمات مالی ۱- حسابداري دولتی، ۲- حسابداري مالی، ۳- بودجه، ۴- مدیریت مالی
۳۲۸۷
کارشناس اطلاعات جغرافیا و
سنجش از دور
۳ تفسیر عکسهاي هوایی، ،(GIS) 1 سنجش از دور، ۲ سیستم اطلاعات جغرافیایی
۴ نقشهبرداري، ۵ نقشهخوانی
۱۶
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۳۳۷۴ کارشناس امور حمل و نقل ۱ برنامهریزي حملونقل، ۲ مهندسی ترافیک، ۳ تحقیق در عملیات، ۴ اقتصاد حملونقل،
(ITS) -5 سیستمهاي حملونقل همگانی (عمومی) و هوشمند
۳۳۷۵
کارشناس راه، ساختمان و
شهرسازي
۲- تکنولوژي بتن، ۳ مکانیک ،( ۱۹ و ۲۱ ،۱۲ ،۹ ،۸ ،۷ ،۶ ،۵ ،۴ ، ۱ مقررات ملّی ساختمان (مباحث ۳
جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازهها)، ۴ مکانیک خاك و پی، ۵ نقشهبرداري و شهرسازي، ۶
راهسازي و روسازي راه، ۷- اصول و مبانی گودبرداري
۳۳۷۶
کارشناس مطالعات اقتصادي راه،
مسکن و شهرسازي
-۱ مسائل اقتصاد ایران، ۲- اقتصاد خرد و کلان، ۳- آمار و اقتصادسنجی، ۴- اقتصاد حمل و
نقل، ۵- زبان تخصصی
۳۳۸۰ کارشناس امور صید و صیادي ۱ ۱ قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، ۲ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، ۳ بومشناسی
دریا، ۴ شناخت ابزار و ادوات صید، ۵ روشهاي صید آبزیان،
۳۳۸۴
شغلی کارشناس امور صید و
صیادي ۲
۱ پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، ۲ شناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی
صیادي، ۳ بومشناسی دریا، ۴ اقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی، ۵ طراحی ادوات صیادي، ۶ اصول
مدیریت صید پایدار
۳۴۱۳ کارشناس امور مسابقات قرآنی ۱- علوم قرآنی، ۲- علوم حدیث، ۳- تجوید، ۴- تفسیر، ۵- ادبیات و مفاهیم قرآنی، ۶- برنامهریزي فرهنگی
۳۴۱۴
کارشناس امور دینی بقاع
متبرکه
-۱ فقه وقف، ۲- حقوق وقف، ۳- برنامهریزي فرهنگی، ۴- مدیریت فعالیتهاي فرهنگی، ۵- اماکن
مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران
۳۴۱۵ کارشناس اقتصادي موقوفات
-۱ اقتصاد خرد، ۲- اقتصاد کلان، ۳- مالیه عمومی و بودجه، ۴- اقتصاد اسلامی، ۵- برنامهریزي
و توسعه اقتصادي
۲۲۹
کارشناس آزمایشگاه محیط
زیست
۱ شیمی محیط زیست (آب، خاك، هوا)، ۲ آلودگیهاي محیط زیست و اثرات آلایندهها، ۳ علوم
میکروبیولوژي در محیط زیست، ۴ آزمونهاي موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط،
۲۷۰۵
کارشناس پیشگیري و مبارزه با
بیماريهاي دامی
۱ مدیریت بهداشت و بیماريهاي دام، طیور،آبزیان و …، ۲ اپیدمیولوژي دامپزشکی، ۳ ایمنیشناسی
کاربردي دامپزشکی، ۴ بیماريهاي مشترك بین انسان و حیوان
۳۰۰۱ بازرس
۱ نظریههاي سازمان و مدیریت، ۲ مدیریت مالی پیشرفته، ۳ نظارت و بازرسی معاملات
دولتی، ۴ حقوق اداري، ۵ قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
۳۰۳۲ حسابرس
۱ تئوري حسابداري، ۲ حسابداري مالی، ۳ حسابرسی پیشرفته، ۴- حسابداري مدیریت، ۵- مدیریت
مالی پیشرفته، ۶- کلیات مبارزه با پولشویی
۳۱۴۱ کارشناس برنامهریزي ۱
۱ اقتصاد خرد پیشرفته، ۲ اقتصاد کلان پیشرفته، ۳ آمار و اقتصادسنجی، ۴ برنامهریزي و
توسعه اقتصادي، ۵ زبان تخصصی
۳۱۴۲ کارشناس برنامهریزي ۲
۱ نظریههاي سازمان و مدیریت، ۲ مدیریت مالی، ۳ تحقیق در عملیات پیشرفته، ۴ مدیریت
استراتژیک پیشرفته، ۵- خطمشیگذاري و تصمیمگیري
۳۱۴۸ کارشناس برنامهریزي
۱ تکنیکهاي خاص تحقیق، ۲ روش تحقیق در علوماجتماعی، ۳ آمار کاربردي، ۴ نظریههاي
جامعهشناسی، ۵ جامعهشناسی شهري، ۶- جامعهشناسی روستایی
۳۱۵۱ کارشناس تحلیلگر سیستم ۱
-۲ مهندسی نرمافزار، ۳- شبکههاي کامپیوتري و امنیت ،(C++) -1 برنامهنویسی پیشرفته
شبکه، ۴- پایگاه دادهها، ۵- کلیات مبارزه با پولشویی
۳۱۵۲ کارشناس تحلیلگر سیستم ۲
-۱ تحلیل سیستم، ۲- تحقیق در عملیات پیشرفته، ۳- آمار مهندسی، ۴- برنامهریزي و مدیریت
پروژه، ۵- کلیات مبارزه با پولشویی
۳۱۶۹ کارشناس روابط بینالملل
۱ اصول روابط بینالملل، ۲ حقوق بینالملل عمومی، ۳ سازمانهاي بینالمللی، ۴ مطالعات
منطقهاي و مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم، ۵ زبان تخصصی
۱۷
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۳۱۷۵ کارشناس شبکه
۱ شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ۲ سیستمعامل، ۳ مدارهاي منطقی و الکترونیکی،
۴ معماري کامپیوتر
۳۲۷۹ برنامهنویس سیستم
SQL) 3 پایگاه دادهها ،(ASP.NET) 2 طراحی صفحات وب ،(C++) 1 برنامهنویسی پیشرفته
۴ سیستمعامل، ۵- طراحی الگوریتم و ساختمان دادهها ،(Oracle و
۳۳۷۷ کارشناس برنامهریزي ۳
۱ اصول مدیریت و تئوري سازمان، ۲ تحقیق در عملیات، ۳ برنامهریزي استراتژیک، ۴ تجزیه و
تحلیل سیستمها، ۵- اقتصاد مهندسی پیشرفته
۳۳۷۹
کارشناس صنایع و فراوري
محصولات آبزیان
۱ اقتصاد و بازاریابی شیلات، ۲ فراوري محصولات شیلاتی، ۳ نگهداري محصولات شیلاتی،
۴ کنترل کیفیت فراوردههاي شیلاتی، ۵- مدیریت فراوري محصولات شیلاتی
۳۳۸۲ کارشناس سازههاي دریایی
۱ هیدرولیک دریا، ۲ طراحی سازههاي دریایی، ۳ اجراي سازههاي دریایی، ۴ ژئوتکنیک
دریایی، ۵ جانمایی سازههاي دریایی
۳۳۸۳
کارشناس تولید، تکثیر و پرورش
آبزیان
۱ اقتصاد، قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، ۲ تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، ۳ تغذیه
آبزیان پرورشی، ۴ ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، ۵ بهداشت و بیماريهاي آبزیان، ۶ مدیریت
آبزيپروري
۳۳۸۷
کارشناس بررسی آلودگی آب و
خاك
۱ مهندسی محیط زیست، ۲ هیدرولوژي مهندسی، ۳ آلودگی خاك، ۴ آبهاي زیرزمینی،
۵ مهندسی منابع آب،
۳۳۸۸
کارشناس بررسی آلودگی هوا و
جو
۱ مهندسی محیط زیست، ۲ آلودگی هوا و سنجش آلایندههاي هوا، ۳ تحلیل سیستمهاي
انرژي، ۴ کنترل انتشار آلایندهها از منابع ساکن و متحرك، ۵ فیزیک جو
۳۳۸۹
کارشناس بیماريهاي حیات
وحش
۱ زیستشناسی حیاتوحش، ۲ بهداشت و پرورش دام، ۳ ویروسشناسی و بیماريها، ۴ اصول
معاینه دام، ۵ بیماريهاي درونی دامهاي بزرگ و کوچک، ۶ بیماريهاي طیور
۳۳۹۰ کارشناس پایش محیط زیست
۱ مهندسی محیط زیست، ۲ آلودگی خاك، ۳ آلودگی هوا، ۴ مدیریت مواد زاید جامد، ۵ مهندسی
منابع آب
۳۳۹۱ کارشناس حیات وحش
۱ بومشناسی حیاتوحش، ۲ شناخت محیط زیست، ۳ فیزیولوژي جانوري، ۴ بیوشیمی،
۵ زیستشناسی سلولی و مولکولی
۳۳۹۲ کارشناس زیستگاههاي آبی
۱ فیزیولوژي جانوران آبزي، ۲ زیستشناسی دریا، ۳ بومشناسی دریا، ۴ شناخت محیط
زیست، ۵ هیدرولوژي
۳۳۹۳ کارشناس زیستگاههاي خشکی
۱ انسان و محیط زیست، ۲ بیوشیمی، ۳ طرح آزمایشات، ۴ اکولوژي پیشرفته، ۵ جغرافیاي
گیاهی و فلور ایران
۳۳۹۴ کارشناس موزه تاریخ طبیعی
۱ فیزیولوژي گیاهی، ۲ فیزیولوژي جانوري، ۳ سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، ۴ زمین-
شناسی ایران، ۵ شناخت محیط زیست
۳۳۹۷
کارشناس آموزش و ترویج
حفاظت محیط زیست
۱ نظریههاي جامعهشناسی، ۲ بررسی مسائل اجتماعی، ۳ ترویج و آموزش منابع طبیعی، ۴ حفاظت
خاك، ۵ جامعهشناسی روستایی
۳۳۹۸
کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک
سرزمین
۳ ارزیابی محیط زیست، ،(RS) 2 سنجش از دور ،(GIS) 1 سیستم اطلاعات جغرافیایی
۴ آمایش سرزمین، ۵ مدیریت محیط زیست
۳- روشهاي آماري، ۴- رگرسیون، ۵- استنباط آماري ، ۲- نمونهگیري ۲ ، ۳۴۰۷ کارشناس برنامهریزي آمار ۱- نمونهگیري ۱
۳۴۰۸ کارشناس برنامهریزي بازرگانی
۱ اقتصاد بینالملل (تجارت و مالیه بینالملل)، ۲ تحقیقات بازاریابی، ۳ حقوق بازرگانی
بینالمللی، ۴ اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهاي تجاري، ۵- مدیریت استراتژیک، ۶- اقتصاد
و بازاریابی شیلات
۱۸
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۳۴۰۹ کارشناس فنی آبزیان
۱ هیدرولیک، ۲ هیدرولوژي، ۳ طراحی سازههاي آبی، ۴ اجراي سازههاي آبی، ۵- کنترل و
تعمیر سازههاي آبی
۳۴۱۲
کارشناس برنامهریزي مبارزه با
پولشویی
۱ مبانی و اصول برنامهریزي و مدیریت، ۲ اقتصاد خرد و کلان، ۳ آمار، احتمال و
اقتصادسنجی، ۴ برنامهریزي و توسعه اقتصادي، ۵- کلیات مبارزه با پولشویی
۲۵۷۵
هنرآموز (استادکار
الکتروتکنیک)
۳ کارگاه مدار فرمان و ،(DC و AC) 1 مدارهاي الکتریکی، ۲ ماشینهاي الکتریکی
سیمپیچی، ۴ تأسیسات الکتریکی و کارگاه، ۵ رسم فنی، ۶ اندازهگیري الکتریکی
۲۵۷۶ هنرآموز (استادکار کامپیوتر)
۱ برنامهسازي کامپیوتر، ۲ بستههاي نرمافزاري و کارگاه، ۳ شبکههاي کامپیوتري، ۴ بانک
۵ سختافزار و کارگاه، ۶ سیستمعامل ،Access اطلاعاتی
۲۵۷۷
هنرآموز (استادکار مکانیک
خودرو)
۱ تکنولوژي مولد قدرت، ۲ تکنولوژي انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، ۳ تکنولوژي برق
خودرو، ۴ تکنولوژي شاسی و بدنه، ۵ تکنولوژي سوخترسانی، ۶ تکنولوژي موتورهاي دیزل
۲۵۷۸ هنرآموز (استادکار تأسیسات)
۱ تأسیسات بهداشتی و کارگاه، ۲ تأسیسات حرارتی و کارگاه، ۳ تأسیسات برودتی و کارگاه،
۴ رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات، ۵ برق تأسیسات
۲۵۸۱ هنرآموز (استادکار صنایع چوب)
۱ تکنولوژي کارگاه صنایع چوب، ۲ مواد اولیه صنایع چوب، ۳ ابزار و ماشینآلات صنایع
چوب، ۴ رسم فنی
۲۵۸۲
هنرآموز (استادکار طراحی و
دوخت)
۱ تکنولوژي الگو، ۲ تکنولوژي دوخت، ۳ طراحی اندام و رنگشناسی، ۴ شناخت الیاف و بافت پارچه
۳۳۲۲
هنرآموز (استادکار ساخت
وتولید)
۱ تعمیر و نگهداري ماشین تراش و فرز، ۲ تراشکاري و کارگاه، ۳ فرزکاري و کارگاه، ۴ سنگزنی
و کارگاه، ۵ رسم فنی
۳۳۲۴ هنرآموز (استادکار الکترونیک)
۱ مدارهاي الکتریکی و آزمایشگاه، ۲ مدارهاي الکترونیکی و آزمایشگاه، ۳ رسم فنی، ۴ الکترونیک
صنعتی، ۵ ابزار دقیق و کنترل،
۳۳۲۶ هنرآموز (استادکار ساختمان)
۱ رسم فنی و نقشهکشی عمومی ساختمان، ۲ تکنولوژي قالببندي و آرماتور، ۳ نقشهبرداري
ساختمان، ۴ تکنولوژي ساختمانهاي فلزي و بتنی، ۵ نقشهکشی به کمک کامپیوتر با نرمافزار اتوکد
۳۳۲۸ هنرآموز (استادکار صنایع فلزي)
۱ نیمساختههاي فلزي و کارگاه، ۲ جوشکاري برق و کارگاه، ۳ جوشکاري گاز و کارگاه،
۴ رسم فنی، ۵ علم مواد
۳۳۷۸ هنرآموز (استادکار چاپ) ۱- چاپ و روشهاي تولید، ۲- موادشناسی، ۳- آمادهسازي چاپ، ۴- عملیات پس از چاپ
۲۵۲۴ هنرآموز حسابداري
۳ حسابداري شرکتها، ۴ حسابداري ، ۱ مفاهیم و روشهاي آماري، ۲ اصول حسابداري ۱ و ۲
صنعتی، ۵ کاربرد کامپیوتر در حسابداري
۲۵۸۴ هنرآموز تأسیسات
۱ تأسیسات بهداشتی ساختمان، ۲ تأسیسات حرارتی و کارگاه، ۳ تأسیسات برودتی و کارگاه،
۴ برق تأسیسات، ۵ رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات،
۲۵۹۳ هنرآموز صنایع غذایی
-۱ اصول صنایع غذایی، ۲- فرآوردههاي دامی، ۳- فرآوردههاي گیاهی، ۴- ماشینهاي صنایع
غذایی، ۵- میکروبیولوژي مواد غذایی و عملیات،
۲۵۹۴ هنرآموز صنایع دستی
-۱ هنرهاي سنتی و صنایع دستی ایران، ۲- تاریخ هنر ایران و جهان، ۳- مبانی هنرهاي
تجسمی، ۴- طراحی سنتی، ۵- هندسه نقوش، ۶- شناخت مواد و مصالح
۲۵۹۶ هنرآموز متالورژي
-۱ فیزیک حرارت، ۲- متالورژي فیزیکی، ۳- عملیات حرارتی و متالوگرافی، ۴- ریختهگري
آلیاژهاي آهنی و غیرآهنی، ۵- اصول ریختهگري
۲۵۹۷ هنرآموز الکترونیک
۴- مبانی و آزمایشگاه ، ۳- الکترونیک ۱ و ۲ ، -۱ ریاضی مهندسی، ۲- مدارهاي الکتریکی ۱ و ۲
مخابرات و رادیو، ۵- مدارهاي منطقی
۱۹
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۲۵۹۸ هنرآموز علوم دامی
-۱ پرورش دام و طیور، ۲- تغذیه دام، ۳- ژنتیک و اصلاح نژاد دام، ۴- میکروبیولوژي و
آزمایشگاه، ۵- تشریح و فیزیولوژي
۲۶۰۱ دبیري هنر ۱- مبانی هنرهاي تجسمی، ۲- طراحی، ۳- خلاقیت تصویري، ۴- درك عمومی هنر
۲۶۰۲ دبیري تاریخ
-۱ تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی رنسانس قرون جدید))، ۲- تاریخ ایران پیش از اسلام
(ایران باستان)، ۳- تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین ایران میانه تا پایان
صفوي)، ۴- تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)
۲۶۰۹ مراقب سلامت
-۱ کلیات خدمات بهداشتی، ۲- آموزش بهداشت و ارتباطات، ۳- تغذیه و بهداشت مواد غذایی،
-۴ بهداشت مدارس، ۵- آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازي کشوري کمکهاي اولیه
۲۶۱۱ دبیر علوماجتماعی
-۱ مبانی جامعهشناسی، ۲- روش تحقیق، ۳- نظریههاي جامعهشناسی، ۴- مفاهیم و حوزههاي
جامعهشناسی
۲۶۱۳ مربی امور تربیتی مدارس
-۱ تعلیموتربیت اسلامی، ۲- فلسفه و مبانی تعلیموتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و
پرورش، ۳- سبک زندگی اسلامی ایرانی، ۴- آشنایی با علوم قرآنی، ۵- مباحث فرهنگی روز،
-۶ رفتار و روابط انسانی در مدرسه، ۷- مبانی روانشناسی عمومی و رشد
۲۶۱۴ هنرآموز ماشینهاي کشاورزي
-۱ آب، خاك و گیاه، ۲- ماشینهاي کشاورزي (تهیه زمین، داشت و برداشت)، ۳- سرویس و
کاربرد تراکتور مکانیک خاك و طراحی پی، ۴- سیستمهاي آبیاري، ۵- محاسبات فنی،
۳۰۳۶ دبیر ادبیات فارسی
۱ نظم و نثر فارسی، ۲ کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات فنون ادبی عروض و قافیه
سبکشناسی)، ۳ زبان فارسی (املا نگارش و ویرایش دستور زبان)
۳۰۳۷ دبیر تربیتبدنی
-۱ روش تدریس در تربیتبدنی، ۲- رشد و تکامل و یادگیري حرکتی، ۳- مبانی فیزیولوژي
ورزشی، ۴- سنجش و اندازهگیري در تربیتبدنی، ۵- مدیریت برگزاري مسابقات ورزشی
۳۰۳۸ دبیر ریاضی
-۱ مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی معادلات دیفرانسیل آمار و احتمال)، ۲- مبانی آنالیز
ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددي، ۳- اصول آموزش ریاضی، ۴- خلاقیت ریاضی
۳۰۳۹ دبیر زبان و ادبیات انگلیسی ۱- زبانشناسی، ۲- اصول و تئوريهاي تدریس، ۳- آزمونسازي، ۴- روش تحقیق
۳۰۴۰ دبیر زیستشناسی ۱ زیست سلولی و مولکولی، ۲ بیوشیمی، ۳ ژنتیک، ۴ فیزیولوژي جانوري و گیاهی، ۵ میکروبیولوژي
۳۰۴۱ دبیر شیمی
۲ و ۳ و طیفسنجی، ، ۳ شیمی آلی ۱ ، ۲ شیمی معدنی ۱ و ۲ ، ۱ شیمی فیزیک ۱ و ۲
۲ و دستگاهی ، ۴ شیمی تجزیه ۱
۳۰۴۲ دبیر عربی
۱ قواعد صرف و نحو (کاربردي)، ۲ ترجمه، تعریب، درك مطلب، ۳ علوم بلاغی (معانی، بیان،
بدیع، عروض)، ۴ تاریخ ادبیات و نقد ادبی
۳۰۴۳ دبیر علومتجربی
۲ و ۳ و طیفسنجی، ۲ شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی، ۳ مجموعه فیزیک ، ۱ شیمی آلی ۱
(شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)، ۴ زیست
سلولی و مولکولی، فیزیولوژي جانوري و گیاهی
۳۰۴۴ دبیر فیزیک
مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک الکتریسیته مغناطیس فشار هیدرواستاتیک
حرکت نوسانی و امواج نور حرارت و ترمودینامیک فیزیک جدید)
۳۲۴۶ هنرآموز ساختمان
۱ استاتیک و مقاومت مصالح، ۲ طراحی و اجراي ساختمانهاي فلزي و بتنی، ۳ اصول نقشهکشی
و رسم آن به کمک کامپیوتر، ۴ تکنولوژي کارگاه قالببندي و آرماتور، ۵ نقشهبرداري ساختمان
۳۲۴۸ هنرآموز زراعی و باغی
۱ حفظ و اصلاح نباتات، ۲ تولید محصولات زراعی و باغی، ۳ ماشینهاي زراعی و باغی، ۴ گیاهشناسی،
۵ آب و خاك
۲۰
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۳۲۴۹ هنرآموز صنایع چوب
۱ خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، ۲ خشک کردن و نگهداري چوب، ۳ محاسبات فنی
صنایع چوب، ۴ تکنولوژي کارگاه و ماشینآلات چوب، ۵ نقشهکشی تخصصی صنایع چوب
۳۲۵۰ هنرآموز طراحی و دوخت
۱ الگو و دوخت، ۲ مبانی هنرهاي تجسمی، ۳ طراحی اندام و رنگشناسی، ۴ علوم الیاف،
۵ تاریخ هنر ایران و جهان، ۶ تاریخ لباس،
۳۲۵۱ هنرآموز کامپیوتر
۱ ذخیره و بازیابی اطلاعات، ۲ برنامهنویسی پیشرفته، ۳ شبکههاي کامپیوتري و امنیت شبکه،
۴ ساختمان دادهها، ۵ طراحی الگوریتم، ۶ پایگاه داده
۳۲۵۳ هنرآموز مکانیک خودرو
۱ محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، ۲ تکنولوژي سوخترسانی (بنزینی،
دیزلی)، ۳ تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت، ۴ تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو
۳۲۵۴ هنرآموز ناوبري
۱ آتشنشانی و کمکهاي اولیه پزشکی و بقا در دریا، ۲ ملوانی و تخلیه و بارگیري، ۳ روش
مخابرات بینالمللی دریایی، ۴ ناوبري تخمینی ساحلی و کار با نقشه
۳۳۱۸ هنرآموز نقاشی
۱ شناخت مواد و مصالح تکنیکهاي نقاشی، ۲ مبانی هنرهاي تجسمی، ۳ تاریخ هنر ایران و
جهان، ۴ پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، ۵ مکاتب هنري ایران و جهان
۳۳۱۹
هنرآموز مکانیک موتورهاي
دریایی
۱ اصول مکانیکی دریایی (موتورهاي دیزلی دریایی دیگهاي بخار توربینهاي بخار و گازي)،
۲ مبانی هیدرولیک صنعتی، ۳ ترمودینامیک، ۴ اجزاي ماشین، ۵ مقررات ایمنی و زیستمحیطی
دریایی،
۳۳۲۰ دبیر روانشناسی
۱ روانشناسی عمومی، ۲ روانشناسی رشد و شخصیت، ۳ آسیبشناسی روانی، ۴ روانشناسی
اجتماعی، ۵ آمار و روش تحقیق،
۳۳۳۰ هنرآموز معدن
۱ تهویه، ۲ استخراج معادن روباز، ۳ استخراج معادن زیرزمینی، ۴ کانیشناسی، ۵ سنگشناسی،
۶ چالزنی و انفجار، ۷ باربري در معادن
۳۳۳۲ دبیري حرفهوفن ( کار و فنّاوري)
الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک:
۱ محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، ۲ تکنولوژي سوخترسانی (بنزینی،
دیزلی)، ۳ تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت، ۴ تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو
ب) ویژه رشته مهندسی مواد:
۲- ترمودینامیک، ۳- خواص فیزیکی مواد، ۴- خواص مکانیکی مواد، ، -۱ ریاضی عمومی ۱ و ۲
-۵ خوردگی و اکسیداسیون مواد
۳۳۵۸
هنرآموز صنایع فلزي و
جوشکاري
-۱ جوشکاري با برق و گاز و کارگاه، ۲- تکنولوژي نیمساختههاي فلزي و کارگاه، ۳- استاتیک
و مقاومت مصالح، ۴- علم مواد، ۵- رسم فنی
۳۳۶۰ هنرآموز کودکیاري
-۱ روانشناسی عمومی، ۲- روانشناسی رشد کودك، ۳- روانشناسی تربیتی، ۴- اصول، مفاهیم
و برنامهریزي آموزش و پرورش پیش از دبستان، ۵- بهداشت فردي و عمومی ۶- ایمنی و کمک
هاي اولیه
۳۳۶۲ هنرآموز سرامیک
-۱ شناخت و خواص مواد سرامیکی، ۲- روشهاي تولید سرامیک، ۳- دیرگدازها، ۴- اصول
خشک کردن و پخت سرامیکها، ۵- محاسبات فنی
۳۳۶۳ هنرآموز چاپ
-۱ روشهاي گوناگون چاپ (کارگاههاي چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)،
-۲ تاریخ فنّاوري چاپ، ۳- شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژي بستهبندي،
تکنولوژي صحافی)، ۴- شناخت مواد و مصالح چاپ
۳۳۶۴ هنرآموز نساجی
-۱ تکنولوژي نساجی (ریسندگی بافندگی)، ۲- علوم الیاف (علوم الیاف فیزیک الیاف)، ۳- رنگرزي
و تکمیل (رنگرزي چاپ تکمیل)
۲۱
کد شغل عنوان شغل مواد آزمون
۳۳۶۵
هنرآموز ساخت و تولید
(ماشینابزار)
-۱ تکنولوژي ماشینهاي ابزار و کارگاه، ۲- رسم فنی، ۳- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح،
-۵ علم مواد، ۶- سیستمهاي اندازهگیري ،(CNC) اجزاي ماشین)، ۴- ماشینهاي کنترل عددي
۳۳۶۶ دبیري اقتصاد
– -۱ اقتصاد خرد، ۲- اقتصاد کلان، ۳- اقتصاد ایران، ۴- اقتصاد اسلامی، ۵- اقتصاد بینالملل، ۶
توسعه و برنامهریزي اقتصادي
۳۳۶۷ دبیري جغرافیا (جغرافیا)
-۱ جغرافیاي شهري، ۲- جغرافیاي روستایی، ۳- آب و هواشناسی، ۴- ژئومورفولوژي، ۵- جغرافیاي
GIS سیاسی، ۶- سنجش از دور و
۳۳۶۸ دبیري جغرافیا (زمینشناسی)
-۱ پترولوژي، ۲- رسوبشناسی و سنگ رسوبی، ۳- دیرینهشناسی و فسیل، ۴- زمینساخت،
-۵ زمینشناسی ایران، ۶- اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، ۷- اطلاعات عمومی درباره نجوم
۳۳۶۹ آموزگار ابتدایی (ابتدایی)
-۱ اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، ۲- روانشناسی پرورشی، ۳- روانشناسی رشد، ۴- روشها
و فنون تدریس، ۵- اندازهگیري، سنجش و ارزشیابی آموزشی
۳۳۷۱
دبیري معارف اسلامی (معارف
اسلامی)
۱ اندیشه اسلامی، ۲- آیین زندگی، ۳ شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، ۴ علوم و
تفسیر قرآن، ۵ احکام و تفسیر
۳۳۷۳ دبیر معارف اسلامی (فلسفه)
۱ اصول و فلسفه آموزش و پرورش، ۲- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، ۳ منطق، ۴ فلسفه و
کلام اسلامی، ۵ تاریخ فلسفه
۳۳۹۹ آموزگار ابتدایی (استثنایی)
-۱ آموزش و پرورش استثنایی، ۲- آموزش و پرورش افراد نابینا، ۳- آموزش و پرورش افراد
ناشنوا، ۴- اختلالات گویایی، ۵- اختلالات رشدي، ۶- ژنتیک (نارساییهاي استثنایی)
۳۴۰۰ مشاور واحد آموزشی
-۱ اصول و فنون مشاوره، ۲- مشاوره مدرسه، ۳- مشاوره خانواده، ۴- راهنمایی و مشاوره شغلی،
-۵ روانشناسی تربیتی، ۶- روانشناسی یادگیري
۳۴۰۱
هنرآموز الکتروتکنیک
(الکتروتکنیک)
۴ تکنولوژي ،(AC ،DC) 1 ریاضی مهندسی، ۲ تحلیل مدارهاي الکتریکی، ۳ ماشینهاي الکتریکی
PLC و کارگاه مدار فرمان و سیمپیچی، ۵ تأسیسات الکتریکی و کارگاه، ۶
۳۴۰۲
هنرآموز الکتروتکنیک
(مکاترونیک)
-۱ مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک مدار منطقی میکروکنترلر مدارهاي الکتریکی
و اتوماسیون حسگرها و مبدلها)، ۲- مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک PLC
روباتیک سختافزار MATLAB c++ اجزاء ماشین)، ۳- مجموعه دروس کامپیوتر (زبان
و معماري کامپیوتر)
۳۴۰۳ هنرآموز گرافیک (گرافیک)
۱ مبانی هنرهاي تجسمی، ۲ عکاسی، ۳ طراحی و تصویرسازي، ۴ کارگاه گرافیک (خط در
گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی)، ۵ کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک
۳۴۰۴ هنرآموز گرافیک (انیمیشن) ۱- حرکتسازي، ۲- فیلمنامه انیمیشن، ۳- کامپیوتر انیمیشن، ۴- کارگردانی انیمیشن، ۵- طراحی
۳۴۰۵
هنرآموز نقشهکشی عمومی
(معماري)
-۱ مبانی طراحی معماري، ۲- نقشهکشی و ترسیم فنی، ۳- ایستایی، ۴- عناصر و جزئیات، ۵- متره
و برآورد، ۶- اصول نقشهکشی به کمک کامپیوتر
۳۴۰۶
هنرآموز ساخت و تولید (ساخت
و تولید)
۳- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت ،( -۱ تکنولوژي ماشینهاي ابزار و کارگاه، ۲- نقشهکشی ( ۱ و ۲
-۵ علم مواد، ۶- اندازهگیري دقیق ،(CNC) مصالح، اجزاي ماشین)، ۴- ماشینهاي کنترل عددي

 

Related posts