سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود
۱ – سوالات استخدامی فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)
تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
۲ – سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب
۳ – سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب
۴ – سوالات استخدامی معارف اسلامی*تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۵ – سوالات استخدامی زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب
۶ – سوالات استخدامی اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب
۷ – سوالات استخدامی هوش و استعداد شغلی تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب
 
سوالات تخصصی  استخدامی ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (۴۹۱سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ(۶۸۵ سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ  (۴۵۹سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،(۴۴۵ سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﻣﺎﻟﯿﻪ (۳۱۵سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی ﺑﻮدﺟﻪرﯾﺰی دوﻟﺘﯽ،(۲۸۵سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی سوالات استخدامی ﺣﻘﻮق اداری (۴۱۵ سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر،(۲۴۰سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی سوالات استخدامی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (۱۲۰سوال + پاسخنامه)
 
RIAL 39,000 – خرید

 

جهت سایر سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

مشخصات فایلها

جواب) ۶٫ ن سوالات مصاحبه استخدامی ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه جواب  ,سوالات مصاحبه استخدامی بهمراه ...