سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی آموزش صنایع دستی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی آموزش صنایع دستی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مربی آموزش صنایع دستی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

هنر

سوالات استخدامی هنر ۲۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی سیر هنر در تاریخ ۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  کارگاه هنر ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هنرهای دستی ایران و جهان۳۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی شناخت مواد و مصالح ۵۰۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی کاردانی به کارشناسی صنایع دستی یک۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی کاردانی به کارشناسی صنایع دستی دو ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

bai

bai