سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مترجم اسپانیولی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مترجم اسپانیولی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (مترجم اسپانیولی)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

فهم فناوری اطلاعات 

زبان 

روابط اجتماعی 

هوش ریاضی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی زبان فارسی۱  ۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان فارسی۲ ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آموزش موضوعی زبان اسپانیایی

سوالات استخدامی آموزش و کاربرد دستور زبان اسپانیایی

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

 

bai

bai