سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (پژوهشگر)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ادبیات 

سوالات استخدامی ادبیات ۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم IT

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی پژوهش۷۱۵ سوال + پاسخ نامه

سوالات استخدامی پژوهشگری  ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی پژوهشنامه نویسی ۶۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

bai

bai