سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر قالبساز)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر قالبساز)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارگر ماهر قالبساز)

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

فهم IT

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

2900 تومان – خرید

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

bai

bai