نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بهیار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بهیار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (بهیار)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

زیست 

شیمی 

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری در دستگاه تولیدمثل ۱۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری در دستگاه ادراری

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری در دستگاه تنفسی

سوالات استخدامی تغذیه و رژِیمهای درمانی ۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری در دستگاه قلب و عروق

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری در دستگاه عضلانی

سوالات استخدامی زیست شناسی اختصاصی ۲۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی مراقبتهای بهیاری دستگاه گوارش

سوالات استخدامی بهداشت روانی ۵۸۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts