سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (حسابدار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (حسابدار)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (حسابدار)

 سوالات استخدامی دانش عمومی

ریاضی 

سوالات استخدامی ریاضی ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

فهم فناوری اطلاعات

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

RIAL 29,000 – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی ریاضی عمومی یک  ۵۹۶ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی دو ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ریاضیات در مدیریت و حسابداری۱۵۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته حسابداری۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان تخصصی   ۳۵ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری مالی ۲۹۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابداری صنعتی یک ۱۹۷سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  حسابداری صنعتی دو ۲۳۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  حسابداری صنعتی سه ۲۰۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  حسابرسی یک ۳۳۵سوال  + پاسخنامه

سوالات استخدامی حسابرسی دو ۲۵۷ سوال + پاسخنامه

RIAL 29,000 – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

درباره bai

x

همچنین ببینید

آگهی استخدام شركت هرم پی سازه غرب +سوالات مربوطه

شركت هرم پی سازه غرب به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در تعدادی از ...