نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (اپراتور کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (اپراتور کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (اپراتور کمکهاي اولیه و فوریتهاي پزشکی)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

زیست

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

هوش ریاضی
زبان
روابط اجتماعی

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی روابط اجتماعی ۳۹۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی آناتومی – ۳۶۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی-۱۲۰سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فارماکولوژی-۲۴۰ سوال + پاسخنامه
phtls

سوالات استخدامی تروما جدیدترین رفرنس ۱۷۰ سوال با جواب

سوالات استخدامی احیای قلبی ریویcpr – سوال۱۵۰ عدد با جواب -cpr  

2900 تومان – خرید

Related posts