نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (کارشناس علوم آزمایشگاهی)

سوالات استخدامی دانش عمومی  

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی فهم فناوری اطاعات ۴۵۳ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی بیوشیمی_۲۷۷ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامیزیست شناسی سلولی مولکولی_۱۴۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی ایمنی شناسی_۲۰۴ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی قارچ شناسی پزشکی جامع_۱۷۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی باکتری شناسی و ویروس شناسی_۲۷۰ سوال + پاسخنامه

2900 تومان – خرید

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts