نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (دامپزشک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (دامپزشک)

سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان (دامپزشک)

سوالات استخدامی دانش عمومی

سوالات استخدامی زیست ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی شیمی ۵۱۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی رفتاری تخصصی

سوالات استخدامی زبان انگلیسی ۱۹۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی هوش ریاضی ۲۵۰ سوال با جواب

19900 تومان – خرید

سوالات استخدامی تخصصی

سوالات استخدامی  باکتری شناسی

سوالات استخدامی  بیوشیمی ۳۳۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  بیوشیمی دامپزشکی ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  بهداشت مواد غذایی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  انگل شناسی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  تشریح و کالبدشناسی حیوانات اهلی ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی  فیزیولوژی دامپزشکی یک۲۲۰ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی دامپزشکی دو۳۵۹ سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی فیزیولوژی دامپزشکی سه ۲۷۰ سوال+ پاسخنامه

 

 

سایر سوالات استخدامی شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان  تخصصی کلیک کنید

Related posts