نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی رشته ریاضی

سوالات استخدامی ریاضی,

سوالات استخدامی رشته ریاضی,

  • سوالات استخدامی ریاضیات و کاربرد ها,

  • سوالات استخدامی ریاضی کاربردی,

  • سوالات استخدامی ریاضی محض,

  • سوالات استخدامی آمار و کاربرد ها,

  • سوالات استخدامی آمار,

  • سوالات استخدامی آموزش ریاضی,

  • سوالات استخدامی ریاضی,

 

۲۰۴۶-نمونه استخدامی نرم افزار های ریاضی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۴۷-نمونه سوالات استخدامی ترکیبات و کاربردها۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۴۸-نمونه سوالات استخدامی اصول سیستم های کامپیوتری۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۴۹-نمونه سوالات استخدامی احتمال دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۰-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ریاضیات و کاربردها۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۱- نمونه سوالات استخدامی رگرسوین یک۹۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۵۲- نمونه سوالات استخدامی روش های اماری رشته۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۳- نمونه سوالات استخدامی نظریه مقدماتی اعداد۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۴- نمونه سوالات استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی۲۸۵ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید
پ

۲۰۵۵- نمونه سوالات استخدامی هندسه جبری مقدماتی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۶- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نظریه های صف۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۷- نمونه سوالات استخدامی احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۸- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با نظریه تصمیم۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۵۹- نمونه سوالات استخدامی روش های چند متغییره پیوسته دو۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۰- نمونه سوالات استخدامی رگرسیون دو۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۱- نمونه سوالات استخدامی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۲- نمونه سوالات استخدامی نظریه معادلاات دیفرانسیل۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۳- نمونه سوالات استخدامی مبانی انالیز عددی۶۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۶۴- نمونه سوالات استخد امی زبان تخصصی امار و ریاضیات وکاربردها۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی هندسه یا هندسه هذلولی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۶۶- نمونه سوالات استخدامی فیزیک عمومی کددرس (۱۱۱۳۲۵ ) ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۷- نمونه سوالات استخدامی رگرسیون یک۶۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۶۸- نمونه سوالات استخدامی توپولوژی جبری مقدماتی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۶۹- نمونه سوالات استخدامی حل عددی معادلات دیفرانسیل۱۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۰ – نمونه سوالات استخدامی امار و احتمال یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۱- نمونه سوالات استخدامی انالیز ریاضی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۷۲- نمونه سوالات استخدامی انالیز ریاضی سه۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۳- نمونه سوالات استخدامی توابع مختلط۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۴- نمونه سوالات استخدامی فرایند های تصادفی یک۱۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۵- نمونه سوالات استخدامی امار در ریاضی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۶- نمونه سوالات استخدامی امار و ریاضی دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۷- نمونه سوالات استخدامی اموزش ریاضی دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۸ – نمونه سوالات استخدامی تاریخ ریاضیات۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۷۹- نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات ۲ رشته ریاضی۱۲۵ سوال+ پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۰- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ریاضی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۱ -نمونه سوالات استخدامی سری های زمانی یک۱۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۲- نمونه سوالات استخدامی فلسفه علم ریاضی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۳- نمونه سوالات استخدامی مبانی ریاضیات۱۷۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۸۴ – نمونه سوالات استخدامی جبر دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۵- نمونه سوالات استخدامی توپولوژی عمومی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۶- نمونه سوالات استخدامی جبر سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۷- نمونه سوالات استخدامی هندسه دیفرانسیل موضعی۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۸۹- نمونه سوالات استخدامی آموزش ریاضی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۰ – نمونه سوالات استخدامی تاریخ و فلسفه ریاضی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۱- نمونه سوالات استخدامی جبر رشته ریاضیات و کاربرد ها۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۲- نمونه سوالات استخدامی ریاضی عمومی سه۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۳- نمونه سوالات استخدامی نظریه حلقه و مدول۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۴- نمونه سوالات استخدامی طرح ازمایش های دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۵- نمونه سوالات استخدامی روش های گیری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۶- نمونه سوالات استخدامی روش های نمونه گیری یک۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۷- نمونه سوالات استخدامی روش های چند متغیره گسسته۱۰۲ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۲۰۹۸- نمونه سوالات استخدامی محاسبات اماری۱۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۰۹۹- نمونه سوالات استخدامی احتمال یک رشته امار و کاربردها و ریاضیات و کاربردها۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۰- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با احتمال و امار فازی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۱- نمونه سوالات استخدامی روش های نمونه گیری دو۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۱- نمونه سوالات استخدامی روش های ناپارامتری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۲- نمونه سوالات استخدامی محاسبه اماری با کامپیوتر۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۳-نمونه سوالات استخدامی شبیه سازی رشته امار و کاربردها۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۴- نمونه سوالات استخدامی فیزیک عمومی۹۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی ریاضیات۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۶  نمونه سوالات استخدامی طرح ازمایش های یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۷- نمونه سوالات استخدامی جبر خطی یک برای امار۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۸- نمونه سوالات استخدامی انالیز ریاضی دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۰۹- نمونه سوالات استخدامی روش های پیشرفته امار۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۰- نمونه سوالات استخدامی مبانی اقتصاد در رشته امار۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۱-  نمونه سوالات استخدامی ریاضی برای امار۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۲- نمونه سوالات استخدامی احتمال و کاربرد ان۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۳- نمونه سوالات استخدامی تحقیق در عملیات رشته امار۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 ۲۱۱۴- نمونه سوالات استخدامی فیزیک پایه و ازمایشگاه رشته اموزش ریاضی۲۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۲۱۱۵- نمونه سوالات استخدامی روانشناسی تربیتی ۲ رشته اموزش ریاضی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 ۲۱۱۶ – نمونه سوالات استخدامی اصول فلسفه اموزش و پرورش۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید
 

Related posts