نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی رشته حقوق

سوالات استخدامی رشته حقوق,

 

  • سوالات استخدامی حقوق,

  • سوالات استخدامی حقوق خصوصی,

  • سوالات استخدامی حقوق بین الملل,

  • سوالات استخدامی حقوق جرم شناسی,

 

 

۲۲۸-نمونه سوالات استخدامی آیین دادرسی مدنی دو۲۷۹ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۲۹-نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی مدنی سه۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۰-نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری دو۲۲۵سوال+پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۳۱-نمونه سوالات استخدامی ادله اثبات دعوا۳۳۰سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۲-نمونه سوالات استخدامی اصول فقه یک۵۸۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۳-نمونه سوالات استخدامی بزهکاری اطفال۱۴۱ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۴-نمونه سوالات استخدامی حقوق بشر در اسلام۱۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۵-نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت دو۵۴۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت سه۳۴۰ سوال+پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۳۷-نمونه سوالات استخدامی حقوق تجارت چهار۳۳۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۸-نمونه سوالات استخدامی حقوق تطبیقی۵۶۵ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۳۹-نمونه سوالات استخدامی حقوق ثبت۴۱۵ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۰-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزایی بین الملل ایرانی۳۰۵ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۱-نمونه سوالات استخدامی حقوق سازمان های بین الملل۲۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۲-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی ۴الزامات خارج از قراردادها۲۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۳-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی ۵ خانواده۲۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۴-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی هفت۵۲۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۵-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی ۸شفعه ووصیت وارث۴۳۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق کار۲۴۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۷-نمونه سوالات استخدامی متون حقوقی ۱ به زبان خارجه۲۶۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۴۸-نمونه سوالات استخدامی متون فقه دو۱۵۰ سوال+پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۴۹-نمونه سوالات استخدامی پزشکی قانونی۱۸۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۰-نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی یک ۳۰۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۱-نمونه سوالات استخدامی حقوق بین المللی عمومی دو۱۸۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۲-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزایی عمومی یک۳۸۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۳-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزایی عمومی دو ۲۸۰سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۴-نمونه سوالات استخدامی کیفر شناسی۲۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۵-نمونه سوالات استخدامی مقدمه علم حقوق۲۰۵ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۶-نمونه سوالات استخدامی مالیه عمومی رشته حقوق۷۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۷-نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری۲۲۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۸-نمونه سوالات استخدامی حقوق در مدد کاری۳۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۵۹-نمونه سوالات استخدامی اصول فقه دو۳۳۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۰-نمونه سوالات استخدامی جرم شناسی۷۲۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۱-نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۲-نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی دو۲۴۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۳-نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل خصوصی دو۲۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۴-نمونه سوالات استخدامی تجارت ۱اشخاص۲۸۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۵-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزایی اختصاصی۲۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی دو۳۹۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۷-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاص سه۳۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۸-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی یک۲۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۶۹-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی سه۱۳۰ سوال+پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۷۰-نمونه سوالات استخدامی رویه قضایی۴۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۱-نمونه سوالات استخدامی قوائد فقه دو۲۰۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۲-نمونه سوالات استخدامی متون حقوقی۲ به زبان خارجه اختصاصی۴۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۳-نمونه سوالات استخدامی متون فقه یک۳۰۰ سوال+پاسخنامه

1900 تومان – خرید

 

۲۷۴-نمونه سوالات استخدامی متون فقه سه۲۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۵-نمونه سوالات استخدامی متون فقه چهار۲۷۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق جزای اختصاصی سه۳۲۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۷-نمونه سوالات استخدامی حقوق بیمه۲۴۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۸-نمونه سوالات استخدامی عربی رشته حقوق۲۲۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۷۹-نمونه سوالات استخدامی علم اقتصاد در رشته حقوق۱۷۵ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۰-نمونه سوالات استخدامی شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعدازاسلام۲۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۱-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدمی ۱اشخاص و حمایت از محجورین۲۰۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۲-نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری ۱رشته حقوق۱۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۳-نمونه سوالات استخدامی حقوق تطبیقی رشته حقوف۴۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۴-نمونه سوالات استخدامی مسئولیت مدنی۲۱۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۵-نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی مدنی۱ رشته حقوق۳۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۶-نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل عمومی ۲ رشته حقوق و حقوق بین الملل۵۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۷-نمونه سوالات استخدامی ایین دادرسی کیفری ۱ رشته حقو ق۱۵۰ سوال+پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۲۸۸-نمونه سوالات استخدامی حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

900 تومان – خرید

 

۲۸۹-نمونه سوالات استخدامی حقوق اسلامی تطبیقی ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

Related posts