نمونه سوالات استخدامی با پاسخ

سوالات استخدامی دسته علوم اجتماعی و جغرافیا

سوالات استخدامی دسته علوم اجتماعی و جغرافیا,

سوالات استخدامی رشته های علوم اجتماعی و جغرافیا ,

 • سوالات استخدامی علوم اقتصادی,

 • سوالات استخدامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی,

 • سوالات استخدامی علوم اجتماعی,

 • سوالات استخدامی علوم سیاسی,

 • سوالات استخدامی ارتباطات و اجتماعی,

 • سوالات استخدامی تاریخ,

 • سوالات استخدامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری,

 • سوالات استخدامی جغرافیای طبیعی,

 • سوالات استخدامی جغرافیای انسانی,

 • سوالات استخدامی کتابداری,

 • سوالات استخدامی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش,

 • سوالات استخدامی علم اطلاعات و دانش شناسی,

 

۱۲۷۶-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی روستایی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۷۷-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی شهری۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۷۸-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۷۹-نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۰-نمونه سوالات استخدامی اصول و تکنیک های برنامه ریزی شهری۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۱-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد روستایی ایران۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۲-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد کوچ نشینان ایران۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۳-نمونه سوالات استخدامی اکولوژی شهری مخابرات انسانی۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۴-نمونه سوالات استخدامی اب و هوایی ایران۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۵-نمونه سوالات استخدامی اب و هوای کره زمین۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۶-نمونه سوالات استخدامی روش های اماری در جغرافیای یک۹۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۷-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی در ایران۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۸-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی سازماندهی زیست بوم های عشایری ۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۸۹-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی و طراحی کالبد ی روستاها ۱۲۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۰-نمونه سوالات استخدامی تاریخ علمی جغرافیا۹۵ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۱-نمونه سوالات استخدامی جغرافیا و صنعت توریسم۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۲-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۳-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران ۱ کشاورزی۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۴-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اقتصادی ایران ۲ صنعت ۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۵-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای اب ۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۶-نمونه سوالات استخدامی  جغرافیای جمعیت ایران۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۷-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای خاک ها۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۸-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روستای ایران۴۲۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۲۹۹-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای زیستی۳۶۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۰-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای سیاسی۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۱-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای سیاسی ایران۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۲- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری ایران۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۳- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای قاره ها۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۴- نمونه سوالات استخدامی روابط متقابل شهر و روستا۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۵- نمونه سوالات استخدامی روش های تحلیل جمعیت۶۶۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۶- نمونه سوالات استخدامی   ریاضیات ۱ رشته جغرافیا۱۰۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۷- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی رشته جغرافیا۹۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۸- نمونه سوالات استخدامی زمین در فضا۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۰۹- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ایران۶۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۰- نمونه سوالات استخدامی سیاست و فضا۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۱- نمونه سوالات استخدامی شهر نشینی و دگرگونی در نواحی روستایی۳۶۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۲ – نمونه سوالات استخدامی فلسفه جغرافیا۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۳- نمونه سوالات استخدامی کارگاه برنامه ریزی روستایی۲۳۵ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۴- نمونه سوالات استخدامی کامپیوتر در جغرافیا۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۵ – نمونه سوالات استخدامی گردشگری روستایی۲۴۰ سوال + پاسخ نامه 

900 تومان – خرید

۱۳۱۶- نمونه سوالات استخدامی مبانی اب و هواشناسی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۷- نمونه سوالات استخدامی مبانی اب و هواشناسی دو۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

1900 تومان – خرید

۱۳۱۸-نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی یک کشاورزی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۱۹- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای روستایی۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۰- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای سیاسی۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۱ – نمونه سوالات استخدامی ویژگی جغرافیایی کشورهای اسلامی۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۲ -نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای فرهنگی۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۳ -نمونه سوالات استخدامی مبانی زمین شناسی برای جغرافیا۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۴- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ۲ دینامیک۱۲۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۵ – نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ۱ ساختمانی۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۶- نمونه سوالات استخدامی متون زبان تخصصی یک۶۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۷- نمونه سوالات استخدامی  متون زبان تخصصی دو۹۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۸ -نمونه سوالات استخدامی مطالعات منطقه ای خلیج فارس۳۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۲۹- نمونه سوالات استخدامی منابع . ماخذ جغرافیای ایران۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۰- نمونه سوالات استخدامی منابع مسائل اب ایران۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۱ -نمونه سوالات استخدامی نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۳۰۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۲- نمونه سوالات استخدامی ویژگی جغرافیای کشورهای توسعه یافته۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۳- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق نظری۷۱۵ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۴- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم مبانی هیدرولوژی۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۵- نمونه سوالات استخدامی فلسفه و سیر تکوین جغرافیا۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۶- نمونه سوالات استخدامی مبانی ژئومورفولوژی۳۹۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۷- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم مخابرات انسانی۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۸- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار روستایی۲۴۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۳۹ – نمونه سوالات استخدامی درامدی بر سیستم اطلاعات جغرافیا gis240 سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۰- نمونه سوالات استخدامی نقشه خوانی و نقشه های توپوگرافی هیدرولوژی۴۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۱ -نمونه سوالات استخدامی کاتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۲- نمونه سوالات استخدامی اصول و روش های امایش سرزمین۲۱۱ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۳ -نمونه سوالات استخدامی مخاطرات طبیعی۲۷۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی سنجش از دور۲۱۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۶- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۷- نمونه سوالات استخدامی جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای یک۱۵۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۸ – نمونه سوالات استخدامی کاربرد gis در برنامه ریزی روستایی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۴۹- نمونه سوالات استخدامی مدیریت بحران در نواحی روستایی۱۸۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۰- نمونه سوالات استخدامی  امار و اطلاعات رشته اب و هواشناسی در جغرافی۱۱۵ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۱- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد فضا۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۲- نمونه سوالات استخدامی انسان و محیط۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۳- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری پیشرفته۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۴- نمونه سوالات استخدامی دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۵- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روابط شهر و روستا در ایران۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۶- نمونه سوالات استخدامی Gisدر برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۷- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی روستایی باتاکید به ایران۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۸- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۵۹ – نمونه سوالات استخدامی استفاده از کامپیوتر دربرنامه ریزی روستایی۳۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۰- نمونه سوالات استخدامی مکتب های جغرافیایی۹۰ سوال + پاسخ نامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۱- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در مطالعات روستایی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۲ -نمونه سوالات استخدامی صنعت و توریسم۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۳- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۴- نمونه سوالات استخدامی کلیات حقوق۳۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۵- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با کامپیوتر و اینترنت۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۶- نمونه سوالات استخدامی اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و اموزش کشاورزی۱۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۷- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد توسعه۶۸۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۸- نمونه سوالات استخدامی امار در علوم اجتماعی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۶۹ – نمونه سوالات استخدامی امار مقدماتی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۰- نمونه سوالات استخدامی بررسی مسائل اجتماعی۴۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۱- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی مسکن۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۲- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی مشارکتی۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۳- نمونه سوالات استخدامی بودجه ریزی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۴- نمونه سوالات استخدامی پویایی گروهی۴۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۶- نمونه سوالات استخدامی تامین و رفاه اجتماعی۲۷۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۷ -نمونه سوالات استخدامی تغییرات اجتماعی۵۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۸- نمونه سوالات استخدامی تکنینک های خاص تحقیق۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۷۹- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۰- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی ارتباط جمعی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۱ -نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی اموزش و پرورش۵۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۲- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی انقلاب۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۳- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی ایالات و عشایر ایران۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۴- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی توسعه۴۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۵- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۶- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی جهان سوم۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۷ – نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی خانواده۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۸ -نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی در ادبیات فارسی۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۸۹- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی روستایی۵۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۰- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی سازمانها۴۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۱- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی سیاسی۷۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۲- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی صنعتی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۳- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی۳۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۴- نمونه سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی دو۳۸۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

۱۳۹۵- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای انسانی جمعیت۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۶- نمونه سوالات استخدامی جمعیت شناسی ایران۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۷- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲ متون برنامه۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۸- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۳۹۹- نمونه سوالات استخدامی زنان و سیاست اجتماعی۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۰- نمونه سوالات استخدامی سیاست اجتماعی۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۱- نمونه سوالات استخدامی سیاست گذاری محیط زیست۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۲- نمونه سوالات استخدامی سیاست های بهداشت و اموزش۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۳- نمونه سوالات استخدامی فنون برنامه ریزی اجتماعی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۴- نمونه سوالات استخدامی کاربرد جمعیت شناسی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۵- نمونه سوالات استخدامی نظریه های جامعه شناسی یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

۱۴۰۶- نمونه سوالات استخدامی  مبانی تاریخ اجتماعی ایران۴۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۷ -نمونه سوالات استخدامی مبانی تعاون۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۸- نمونه سوالات استخدامی مبانی مطالعات فرهنگی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۰۹- نمونه سوالات استخدامی مردم شناسی فرهنگی و مبانی مردم شناسی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۰- نمونه سوالات استخدامی حقوق  در مددکاری۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۱- نمونه سوالات استخدامی نظریه های برنامه ریزی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۲- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی شهری در علوم اجتماعی۳۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۳- نمونه سوالات استخدامی ریاضیات پایه رشته علوم اجتماعی۱۷۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۴- نمونه سوالات استخدامی فقر و نابرابریهای اجتماعی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۵- نمونه سوالات استخدامی جامعه شناسی اوقات و فراغات۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۶-  نمونه سوالات استخدامی مقدمات مشاوره و راهنمایی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۷- نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۸- نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی ۲ رشته علوم اجتماعی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۱۹-نمونه سوالات استخدامی انواع کارکرد های تعاونی۱۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۰- نمونه سوالات استخدامی زمینه ها و شیوه هاب همیاری در جوامع شهری و روستایی۱۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۱- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی و مدیریت در تعاونی ها۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۲- نمونه سوالات استخدامی امور مالی تعاونی ها۲۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۳- نمونه سوالات استخدامی اصول اموزش و ترویج تعاونی ها۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۴- نمونه سوالات استخدامی حقوق تعاون تهیه اساسنامه و ایین نامه۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۵- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با روش های مددکاری اجتماعی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۶- نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی گروهی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۷ -نمونه سولات استخدامی مردم شناسی فرهنگی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۸- نمونه سوالات استخدامی انحرافات و سیاست اجتماعی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۲۹- نمونه سوالات استخدامی اصول و اندیشه های تعاونی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۰- نمونه سوالات استخدامی سیر تحول تعاونی در ایران و جهان۱۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات جمعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۲ -نمونه سوالات استخدامی اقتصاد خرد و کلان رشته علوم اجتماعی۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۳- نمونه سوالات استخدامی مبانی جامعه شناسی و مفاهیک (اساسی ۲ )۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۴- نمونه سوالات استخدامی توان بخشی گروه های خاص۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۵ -نمونه سوالات استخدامی  مددکاری اجتماعی با خانواده۱۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۶ -نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی جامه ای۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۷- نمونه سوالات استخدامی اعتیاد رشته علوم اجتماعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۸- نمونه سوالات استخدامی سرپرستی در خدمات اجتماعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۳۹- نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار رشته علوم اجتماعی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۰- نمونه سوالات استخدامی مبانی مددکاری اجتماعی رشته علوم اجتماعی۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۱ -نمونه سوالات استخدامی مددکاری اجتماعی فردی رشته علوم اجتماعی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۲- نمونه سوالات استخدامی اصول توان بخشی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۳- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط و سازمانهای بین الملل۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۴- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات توسعه۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۵ -نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری رادیویی و تلوزیونی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۶- نمونه سوالات استخدامی گرافیک و صفحه ارایی در مسیر مطبوعات۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۷- نمونه سوالات استخدامی ارتش و سیاست۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۴۸- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط بین الملل یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

19900 تومان – خرید

۱۴۴۹- نمونه سوالات استخدامی اصول روابط بین الملل دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۰- نمونه سوالات استخدامی اندیشه سیاسی در ایران و اسلام۶۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۱۴۵۱- نمونه سوالات استخدامی انقلاب ایران در رشته علوم سیاسی۱۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحول دولت در اسلام۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۷۱ تا ۱۹۴۵ میلادی۱۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷شمسی۳۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ روابط ایران از قاجاریه تا ۱۳۲۰شمسی۲۰۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۶-  نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۲۲۸ تا ۱۳۲۰شمسی۲۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۷- نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷شمسی۳۶۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۸- نمونه سوالات استخدامی جنبش های اسلامی معاصر۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۵۹- نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۰- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل اسلامی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۱- نمونه سوالات استخدامی حقوق بین الملل خصوصی۳۰۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۱۴۶۲ -نمونه سوالات استخدامی خلیج فارس و مسائل ان۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۳- نمونه سوالات استخدامی دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۴- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در علوم سیاسی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۵ – نمونه سوالات استخدامی سیاست خارجه قدرت های بزرگ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۶- نمونه سوالات استخدامی سیاست و حکومت در خاورمیانه۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۷- نمونه سوالات استخدامی شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم۴۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۸- نمونه سوالات استخدامی فن دیپلماسی و اداب کنسولی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۶۹- نمونه سوالات استخدامی مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۰- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم حقوق۱۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۱- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم سیاست۴۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۲ -نمونه سوالات استخدامی متون سیاسی به زبان خارجی یک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۳- نمونه سوالات استخدامی متون سیاسی به زبان خارجی دو۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۴- نمونه سوالات استخدامی مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم۳۵۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۱۴۷۵- نمونه سوالات استخدامی مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران۲۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۶- نمونه سوالات استخدامی نظام سیاسی دولت در اسلام۳۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۷- نمونه سوالات استخدامی نوسازی و دگرگونی سیاسی۲۴۳ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۸- نمونه سوالات استخدامی مبانی علم اقتصاد رشته علوم سیاسی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۷۹- نمونه سوالات استخدامی اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام رشته علوم سیاسی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۰- نمونه سوالا تاستخدامی  تئوریهای انقلاب۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۱- نمونه سوالات استخدامی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر۱۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۲- نمونه سوالات استخدامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۳- نمونه سوالات استخدامی حقوق اساسی (کلیات) رشته علوم سیاسی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۴- نمونه سوالات استخدامی حقوق اداری (کلیات ایران)۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۵- نمونه سوالات استخدامی سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب ان بر مسائل استراتژی ایران و جهان۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۶- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارتباطات انسانی۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۷- نمونه سوالات استخدامی تکنولوژی ارتباطی۱۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۸- نمونه سوالات استخدامی نظریه های ارتباطات اجتماعی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۸۹ -نمونه سوالات استخدامی معنی شناسی در رسانه ها۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۰- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات سیاسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۱- نمونه سوالات استخدامی اصول روزنامه نگاری رشته علوم ارتباطات اجتماعی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۲ -نمونه سوالات استخدامی تحلیل محتواهای پیام های ارتباطی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۳- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات تصویری رشته علوم ارتباطات اجتماعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۴- نمونه سوالات استخدامی مبانی جامعه اطلاعاتی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۵- نمونه سوالات استخدامی افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۶- نمونه سوالات استخدامی ارتباطات بین المللی رشته علم ارتباطات اجتماعی۱۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۷- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری عملی ۱ مصاحبه مطبوعاتی۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ مطبوعات رشته علوم ارتباطات اجتماعی۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۴۹۹- نمونه سوالات استخدامی حقوق و ومسئولیت های روزنامه نگاری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۰- نمونه سوالات استخدامی عکاس خبری (فتوژورنالیسم)۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۱- نمونه سوالات استخدامی حقوق و ارتباط جمعی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۲- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری عملی ۲ گزازرش مطبوعاتی۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۳ -نمونه سوالات استخدامی ویراستاری و مدیریت اخبار۶۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۱۵۰۴- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری تخصصی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی ارشیو اطلاع رسانی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۶- نمونه سولات استخدامی نقدوتفسیر مقاله نویسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۷- نمونه سوالات استخدامی روزنامه نگاری الکترونیکی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۸ -نمونه سوالات استخدامی اصول روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۰۹- نمونه سوالات استخدامی اصول تبلیغات بازرگانی رشته علوم ارت

900 تومان – خرید

۱۵۱۰- نمونه سوالات استخدامی اصول اقنا و تبلیغ سیاسی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۱- نمونه سوالات استخدامی ارتباط با رسانه ها رشته علوم ارتباطات اجتماعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۲ – نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی ۱ گزارش و نگارش۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۳- نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی ۲ انتشارات۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۴- نمونه سوالات استخدامی مدیریت روابط عمومی رشته ارتباطات اجتماعی۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۵- نمونه سوالات استخدامی شیوه نگارش فارسی در مطبوعات۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۶- نمونه سوالات استخدامی طرح و برنامه ریزی روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۷- نمونه سوالات استخدامی تکنیک های روابط عمومی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۸- نمونه سوالات استخدامی روابط عمومی الکترونیکی رشته علوم ارتباطات اجتماعی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۱۹- نمونه سوالات استخدامی روانشناسی اجتماعی رشته تاریخ۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۰- نمونه سوالات استخدامی مبانی تاریخ اجتماعی ایران۴۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۱- نمونه سوالات استخدامی شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران بیش از اسلام۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا ۴۱ هجری۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۳- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان عربی یک۲۱۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۱۵۲۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا در قرون وسطی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا در قرون جدید۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۷- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک و دو ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام۱۸۰  سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۲۹- نمونه سوالات استخدامی فلسفه تاریخ ۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران از اغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه۴۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۲ -نمونه سوالات استخدامی تاریخ خلیج فارس و سرزمین های همجوار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید
پ

۱۵۳۳- نمونه سوالات استخدامی انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی ان۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۴ – تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول تاکنون۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی تاریخ اجتماعی ایران۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۶- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی جهان در دو قرن اخیر۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۷- نمونه سوالات استخدامی مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ عثمانی و خاورمیانه۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۳۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ نگاری و تحول ان در درایران و جهان۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران ازانقراض قاجاریه تا کودتای ۲۸ مرداد ۴۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تمدن های مشرق زمین۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران از ایلامی ها و اریایی ها تا پایان هخامنشی ۲۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران و روم۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۴- نمونه سوالات استخدامی گاهشماری و تقویم۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۵- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران در دوره ساسانیان۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۶- نمونه سوالات  استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان خارجی ۱ رشته تاریخ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۸- نمونه سوالات استخدامی تحولات سیاسی ایران از دوره سامانیان و ایلیخیان و غزنویان۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۴۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی از سال چهلم۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ بیزانس۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات ایران در دوره سلجوقیان۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع ۱ از اغاز قرن تا پنجم هجری۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی ایران از دوره غزنویان تاخوارزم شاهیان۱۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی جهان واسلام از سال ۲۲۷تا سطوط بغداد۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۵- نمونه سوالات استخدامی کلیات جغرافیا با تکیه بر جغرافیای ایران۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۶- نمونه سوالات استخدامی کلیات و مبانی علم تاریخ۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع یک و دو۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۸- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان خارجی دو۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۵۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات در دوره حمله مغول و ایلیخیان۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۰- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان۲۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۱ – نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی ا یران در دوره افشاریان و زندیان۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۲- نمونه سوالات استخدامی انقلاب مشروطیت و تحولات ایران تا انقراض قاجاریه۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول۲۷۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۴- نمونه سوالات استخدامی تاریخ احزاب و مطبوعات ایران در دوره قاجار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۵- نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در تاریخ رشته تاریخ۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۶- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۷- نمونه سوالات استخدامی تاریخ زندگی ائمه معصومین ع۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۸- نمونه سوالات استخدامی تاریخ ایران در دوره سلوکی و اشکانی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۶۹- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تحولات سیاسی از زوال ایلیخانیان تا اغاز حکومت صفویان۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۰- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی یک۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۱- نمونه سوالات استخدامی تاریخ در دوره سلوکی و اشکانیان۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۲- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تشیع دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۳- نمونه سوالات استخدامی قرائت متون تاریخی به زبان فارسی دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۴-نمونه سوالات استخدامی تاریخ هنر و معماری اسلامی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۵-نمونه سوالات استخدامی فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفوی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۶-نمونه سوالات استخدامی نقد و بررسی تاذیخ ایران از سقوط ساسانیان تا اغاز خلافت عباسی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۷-نمونه سوالات استخدامی زبان خارجی یک با تکیه بر نثر متون تاریخی ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۸-نمونه سوالات استخدامی بررسی تاریخ ایران از خلافت عباسی تا سقوط بغداد ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۷۹-نمونه سوالات استخدامی  تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۰-نمونه سوالات استخدامی نقد و بررسی تاریخ ایران از صفویان تا ظهور قاجار ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۱-نمونه سوالات استخدامی ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی و نهضت مشروطه۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۲-نمونه سوالات استخدامی بررسی جنبش های مردمی یکصد ساله اخیر بطور خاص انقلاب اسلامی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۳-نمونه سوالات استخدامی اقتصاد شهری۵۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۴-نمونه سوالات استخدامی اکولوژی شهری مخاطراتی انسانی۲۴۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۵-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی حمل و نقل شهری۳۰۰ سوال + پاسخنامه

1900 تومان – خرید

۱۵۸۶-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی منطقه ای۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۷-نمونه سوالات استخدامی توسعه پایدار شهری۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۸-نمونه سوالت استخدامی جامعه شناسی شهری۳۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۸۹- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهر های کوچک و میانی۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۰- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای طبیعی ایران۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۱- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی شهری۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۲- نمونه سوالات استخدامی شهرها و شهرک های جدید۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۳- نمونه سوالات استخدامی کاربرد امار و احتمالات در برنامه ریزی شهری۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۴- نمونه سوالات استخدامی کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۵- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۶- نمونه سوالات استخدامی مدیریت شهری۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۷- نمونه سوالات استخدامی مدیریت عمران۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۸- نمونه سوالات استخدامی نوسازی و به سازی شهر۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۵۹۹- نمونه سوالات استخدامی قوانین تطبیقی اداره شهرها۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۰- نمونه سوالات استخدامی هیدرولوژی شهری۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۱- نمونه سوالات استخدامی ریاضات دو رشته جغرافی۱۲۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۱۶۰۲-نمونه سوالات استخدامی کاربرد کامپیوتر در اقلیم شناسی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۳-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق در مطالعات شهری۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۴-نمونه سوالات استخدامی مبانی برنامه ریزی شهری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۵-نمونه سوالات استخدامی تاریخ علم برنامه ریزی شهری۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۶-نمونه سوالات استخدامی تفسیر نقه های موضوعی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۷-نمونه سوالات استخدامی جغرافیای روستایی مبانی و ایران۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۸-نمونه سوالات استخدامی توانایی های محیطی در برنامه ریزی های شهری۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۰۹-نمونه سوالات استخدامی تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۰-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی فضای سبز شهری۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۱- نمونه سوالات استخدامی روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۲-نمونه سوالات استخدامی متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه دو۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۳-نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات یک رشته جغرافیا۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۴-نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات رشته اب و هواشناسی و جغرافیا۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۵-نمونه سوالات استخدامی روش تحقیق رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۶-نمونه سوالات استخدامی gisدو در برنامه ریزی روستایی شهری و منطقه ای۳۰ سوال + پاسخنامه 

900 تومان – خرید

۱۶۱۷-نمونه سوالات استخدامی زبان تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۸-نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی فضای بین شهری۳۰سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۱۹-نمونه سوالات استخدامی کاربرد Gis در برنامه ریزی شهری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۰-نمونه سوالات استخدامی تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۱-نمونه سوالات استخدامی روش های تحقیق در اب و هواشناسی ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۲-نمونه سوالات استخدامی مکتب ها و نظریه ها در جغرافیای ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۳-نمونه سوالات استخدامی طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۴-نمونه سوالات استخدامی سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۵-نمونه سوالات استخدامی روش ها و فنون تصمیم گیری ارشد۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۶-نمونه سوالات استخدامی نظریه ها و رویکردها و تجارب به سازی و نو سازی شهر۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۷-نمونه سوالات  استخدامی برنامه ریزی بافت های فرسوده و مسئله دار شهری در ایران۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۸-نمونه سوالات استخدامی سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۲۹-نمونه سوالات استخدامی کاربرد امار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۰-نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی ایران۳۰۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۱ – نمونه سوالات استخدامی جغرافیای کواترنر۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۲- نمونه سوالات استخدامی پایان ترم حفاظت خاک۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۳- نمونه سوالات استخدامی پاین ترم جغرافیای ناحیه ای ایران یک۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۴-نمونه سوالات استخدامی پایان ترم اقلیم شناسی کاربردی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۵- نمونه سوالات استخدامی روانشناسی دینامیک۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۶- نمونه سوالات استخدامی ابخیزداری۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۷- نمونه سوالات استخدامی میکروکلیماتولوژی مقدماتی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۸- نمونه سوالات استخدامی جغرافیاغی انسانی ایران یکم۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۳۹- نمونه سوالات استخدامی ژئومورفولوژی اقلیمی۲۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۰- نمونه سوالات استخدامی اقلیم شناسی دینامیک رشته اب و هوا شناسی۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۱- نمونه سوالات استخدامی امار و احتمالات ۲ کاربرد امار در جغرافیا۵۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۲- نمونه سوالات استخدامی مبانی اقلیم شناسی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۳- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای کوچ نشینی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۴- نمونه سوالات استخدامی نقشه برداری ۲ تکمیلی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۵- نمونه سوالات استخدامی جنگل و مرتع و مسائل ان در ایران۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۶- نمونه سوالات استخدامی ژئومولوژی کاربردی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۷- نمونه سوالات استخدامی تکنیک ترسیم نقشه های مورفولوژی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۸- نمونه سوالات استخدامی مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۴۹- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای انسانی ایران دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۰- نمونه سوالات استخدامی تفسیر نقشه های توپو.وگرافی و زمین شناسی۵۵ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۱- نمونه سوالات استخدامی نقشه ها و نمودارهای اقلیمی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۲- نمونه سوالات استخدامی مبانی جغرافیای اقتصادی ۲ صنعت حمل و نقل واتر۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۳- نمونه سوالات استخدامی کاربرد اقلیم و برنامه ریزی شهری و ناحیه ای و اقلیم شناسی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۴- نمونه سوالات استخدامی متون تخصصی رشته جغرافیای طبیعی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

 

۱۶۵۵- نمونه سوالات استخدامی اکوسیستم های محیطی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۶- نمونه سوالات استخدامی روش های اقلیم شناسی و تهیه و تفسیر نقشه های اقلیمی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۷- نمونه سوالات استخدامی کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis  در مطالعات محیطی ۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۸- نمونه سوالات استخدامی هیدرولوژی اب های سطحی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۵۹- نمونه سوالات استخدامی میکروکلیماتولوژی پیشرفته۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۰- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی محیطی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۱- نمونه سوالات استخدامی نواحی اقلیمی ایران و توانایی های محیطی انها۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۲- نمونه سوالات استخدامی اقلیم و بحران های محیطی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۳ – نمونه سوالات استخدامی کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۴- نمونه سوالات استخدامی واحد های ژئو مورفولوژی ایران۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۵ – نمونه سوالات استخدامی کاربرد امارو احتمالات در اقلیم شناسی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۶- نمونه سوالات استخدامی متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی یک۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۷- نمونه سوالات استخدامی اقتصاد روستایی۹۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۸- نمونه سوالات استخدامی برنامه ریزی شهری در ایران۱۸۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۶۹- نمونه سوالات استخدامی کارتوگرافی نقشه کشی۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۰- نمونه سوالات استخدامی اداره کتابخانه۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۱- نمونه سوالات استخدامی اشنایی با صنعت چاپ و نشر۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۲- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی دو۲۱۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۳- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی عربی دو۱۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۴- نمونه سوالات استخدامی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته کتابداری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۵- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی فرانسه دو۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۶- نمونه سوالات استخدامی جغرافیای شهری  و روستا شناسی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۷ -نمونه سوالات استخدامی روانشناسی اجتماعی رشته کتابداری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۸- نمونه سوالات استخدامی مرجع روانشناسی عمومی فارسی و عربی۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۷۹- نمونه سوالات استخدامی مرجع شناسی عمومی لاتین۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۰- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی عربی یک رشته کتابداری۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۱- نمونه سوالات استخدامی اماده سازی و تنظیم مواد۵۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۲- نمونه سوالات استخدامی ایین نگارش علمی۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۳- نمونه سوالات استخدامی تاریخ تمدن رشته کتابداری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۴- نمونه سوالات استخدامی سازماندهی مواد ۳ فهرست نویسی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۵- نمونه سوالات استخدامی حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۶- نمونه سوالات استخدامی کتابخانه های اموزشگااهی و توسعه و یادگیری۱۲۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۷- نمونه سوالات استخدامی مرجع شناسی علوم اسلامی۶۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۸- نمونه سوالات استخدامی امار و احتمال مقدماتی رشته کتابداری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۸۹- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی انگلیسی یک رشته کتابداری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۹۰- نمونه سوالات استخدامی متون اختصاصی فرانسه یک رشته کتابداری۳۰ سوال + پاسخنامه

900 تومان – خرید

۱۶۹۱ – طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی۹۰ سوال + پاسخنامه